Krajiny a národy

Pozývame vás na ukrajinsko-slovenské mariapoli vo Ľvove s mottom Mária a my

Pozývame vás na prázdninové mariapoli vo Ľvove usporiadané Hnutím fokoláre. Ponúkame duchovné zamyslenia, skúsenosti a dialóg na témy ako žiť kresťanstvo dnes v rodine, spoločnosti, v Cirkvi, v bolesti či radosti, i témy o Márii, ako vzore kresťana, ktoré budú sprevádzané oddychovými aktivitami a spoločnými výletmi do okolia, pri ktorých máme šancu zakúsiť, že sme jedna rodina. Запрошуємо вас на відпочинкове […]

Featured Krajiny a národy

Z histórie Hnutia na Slovensku

V bý­va­lom Čes­ko­slo­ven­sku sa Hnu­tie fo­ko­lá­re za­ča­lo roz­ví­jať v prie­be­hu šesťdesiatych rokov. Bolo niekoľko ciest, kto­rý­mi za­ča­li myš­lien­ky spi­ri­tu­a­li­ty jed­no­ty prenikať cez naše hra­ni­ce. V roku 1968 sa vo Vysokých Ta­trách ko­na­lo prv­é ma­ri­a­po­li, let­né stretnutie, inšpirované spiritualitou Chiary Lubichovej, za prítomnosti Natálie Dallapiccola, jednej z prvých spoločníčok Chiary a nemeckých fokolarínov.