Chiara Featured Ku koreňom

Chiara, akú máš víziu tretieho tisícročia?

Dnes je jedenáste výročie odchodu Chiary Lubichovej do nebeskej vlasti. Pripomeňme si ju jej slovami z roku 1999 počas návštevy Jordánska, kde na novinárovu otázku: Akú máš víziu tretieho tisícročia, Chiara mimo iného hovorí: 

Nemám žiadnu víziu. Ani ju nemôžem mať, pretože nie som prorok.

V srdci však mám mnohorakú a veľkú nádej. (…) Totiž, ak pozorujem všetko to, čo vykonal Duch Svätý v našom prípade a v prípade mnohých duchovných a sociálnych „podnikov“, ktoré dnes pôsobia v Cirkvi, nemôžem sa nenádejať, že on bude pôsobiť aj naďalej s rovnakou veľkodušnosťou a dobroprajnosťou. (…) Pre našu Cirkev snívam o ovzduší odpovedajúcejšom jej ako Kristovej Neveste. Snívam o Cirkvi, ktorá sa bude svetu predstavovať krajšia, zjednotenejšia, svätejšia, charizmatickejšia, odpovedajúcejšia svojmu vzoru, Márii, teda že bude mariánska, dynamickejšia, rodinskejšia, dôvernejšia, viac podobná Kristovi svojmu Ženíchovi. Snívam o nej ako o majáku ľudstva. A v nej snívam o svätosti ľudu, akej ešte nebolo. 

Snívam, že zrod živého a stále rozsiahlejšieho bratstva na zemi vo svedomiach miliónov osôb – ktorý dnes konštatujeme –, zajtra, v treťom tisícročí, stane sa všeobecnou, univerzálnou skutočnosťou.

Snívam zároveň o zániku vojen, bojov, hladu a tisícorakého zla vo svete. 

Snívam o stále intenzívnejšom dialógu lásky medzi cirkvami, čím sa stále viac budeme približovať k utvoreniu jednej Cirkvi. Snívam o hlbokom a živom dialógu medzi ľuďmi tých najrozmanitejších náboženstiev, ktorých bude spájať láska, to zlaté pravidlo, ktoré uvádzajú všetky posvätné knihy.

Snívam po zblížení a vzájomnom obohatení sa rôznych svetových kultúr, čím sa utvorí jedna svetová kultúra, ktorá bude vyzdvihovať tie hodnoty, ktoré sú od vekov opravdivým bohatstvom jednotlivých národov, a že oni prispejú k utvoreniu globálnej múdrosti. 

(…) Snívam o tom, že stále väčší počet mužov a žien bude kráčať po priamych cestách a bude smerovať k svojmu Stvoriteľovi a dá do jeho služby celú svoju dušu a srdce.

Snívam o evanjeliových medziľudských vzťahoch, ktoré nebudú len medzi jednotlivcami, ale aj medzi skupinami, hnutiami, náboženskými a laickými združeniami, medzi národmi, medzi štátmi, že bude logické milovať vlasť druhého ako svoju vlastnú. A logickým bude i úsilie o všeobecné spoločenstvo materiálnych dobier, ktoré sa prinajmenšom stane cieľovým bodom. 

Snívam o zjednotenom svete tvorenom rozmanitými národmi s jednou striedajúcou sa autoritou.

Snívam o anticipácii nových nebiesnovej zemi tak, ako je to možné tu na zemi. 

Snívam o mnohom, ale máme celé tisícročie na to, aby sa tento sen uskutočnil.