Slovo života

Jún 2018: Blahoslavení tí, čo šíria pokoj, lebo ich budú volať Božími synmi

Slovo života

„Blahoslavení tí, čo šíria pokoj, lebo ich budú volať Božími synmi.“ (Mt 5, 9)

Matúšovo evanjelium začína Ježišov príhovor prekvapivým ohlásením blahoslavenstiev.

Ježiš v nich označuje za „blahoslavených“, čiže šťastných a plne realizovaných, všetkých tých, ktorým sa v očiach sveta nedarí a prehrávajú, čiže chudobných v duchu, plačúcich, tichých, lačných a smädných po spravodlivosti, tých, čo majú čisté srdce, a tých, čo šíria pokoj.

Božie prísľuby pre nich sú nesmierne – on sám ich nasýti a poteší, oni budú dedičmi zeme a jeho kráľovstva.

To je skutočná kultúrna revolúcia, veď obracia naruby náš často uzavretý a krátkozraký pohľad, v ktorom sú v boji o moc a úspech takéto typy ľudí okrajovou, bezvýznamnou záležitosťou.

„Blahoslavení tí, čo šíria pokoj, lebo ich budú volať Božími synmi.“

V biblickom ponímaní je pokoj plodom spásy, ktorú koná Boh, čiže je v prvom rade jeho darom. Je vlastnosťou samotného Boha, ktorý otcovským srdcom miluje ľudstvo a všetko stvorené a so všetkými má plán súladu a harmónie. Preto ten, kto sa usiluje o pokoj, ukazuje určitú podobnosť s Bohom, synovskú podobnosť.

Chiara Lubichová píše: „Šíriteľom pokoja môže byť ten, kto ho sám má vo svojom vnútri. Treba byť nositeľom pokoja v každom okamihu predovšetkým svojím správaním, vďaka tomu, že žijeme v súlade s Božou vôľou. ,… budú ich volať Božími synmi.‘ Dostať určité meno znamená stať sa tým, čo to meno vyjadruje. Pavol nazýval Boha ‚Bohom pokoja‘ a pri pozdrave kresťanom hovoril: ,Boh pokoja nech je s vami všetkými.‘ Tí, čo šíria pokoj, dokazujú svoje príbuzenstvo s Bohom, konajú ako Božie deti, svedčia o Bohu, ktorý… určil pre ľudskú spoločnosť usporiadanie, ktorého cieľom je pokoj.“

Žiť v pokoji neznamená iba neprítomnosť konfliktov, a nie je to ani pohodový život s istými kompromismi v hodnotovej oblasti len preto, aby sme boli vždy a za každých okolností prijateľní; práve naopak, je to rýdzo evanjeliový životný štýl, ku ktorému je potrebná odvaha ísť proti prúdu.

Byť „šíriteľmi pokoja“ znamená vytvárať najmä vo vlastnom živote a v živote druhých príležitosti na uzmierenie vo všetkých rovinách: predovšetkým s Bohom a potom s blížnymi v rodine, v práci, v škole, vo farnosti a v združeniach, v spoločenských aj medzinárodných vzťahoch. Je to teda presvedčivá forma lásky k blížnemu, veľké dielo milosrdenstva, ktoré ozdravuje všetky vzťahy.

Aj Jorge, dospievajúci mládenec z Venezuely, sa vo svojej škole rozhodol pôsobiť práve takto: „Jedného dňa som si po skončení vyučovania všimol, že spolužiaci sa chystajú na protestné vystúpenie a mali v úmysle použiť pri tom násilie, zapaľovať autá a hádzať kamene. Hneď som si povedal, že také konanie nie je v súlade s mojím spôsobom života. A tak som spolužiakom navrhol, aby sme napísali vedeniu školy list: mohli by sme tak požiadať o to isté, čo oni zamýšľajú dosiahnuť násilím. Spoločne s niekoľkými sme ten list napísali a odovzdali riaditeľovi.“

„Blahoslavení tí, čo šíria pokoj, lebo ich budú volať Božími synmi.“

Obzvlášť naliehavou požiadavkou súčasnosti je podpora dialógu a stretnutí osôb a skupín, ktoré sa navzájom líšia svojím historickým pozadím, kultúrnymi tradíciami i názormi; túto mnohorakosť a bohatstvo treba vítať a vedieť oceniť.

Tak ako nedávno povedal Svätý Otec František: „Pokoj a mier sa budujú v súzvuku odlišností… A práve z týchto odlišností sa jeden od druhého učíme ako bratia… Máme jedného Otca a my sme bratia. Milujme sa ako bratia. A ak medzi sebou niečo riešime, nech to je ako medzi bratmi, ktorí sa ihneď uzmierujú a vždy obnovujú svoj bratský vzťah.”

Takisto sa môžeme snažiť spoznávať zárodky pokoja a bratstva, vďaka ktorým sú už naše mestá otvorenejšie a ľudskejšie. Pestujme ich a podporujme, aby rástli; takto prispejeme k zahojeniu rán a konfliktov, ktoré naše mestá prežívajú.

Gen4 a Gen3 (pre deti a tínedžerov)

Slovo života pre Gen4
Slovo života pre Gen4
Slovo života pre Gen3

Myšlienka na mesiac

Myšlienka na mesiac sa zrodila v Uruguai v kontexte Štvrtého dialógu, príklad porozumenia medzi osobami rôznych náboženských a nenáboženských zvyklostí, ktorých mottom je „budovanie dialógu“. Táto myšlienka má za úlohu podieľať sa na ideále univerzálneho bratstva.

Myšlienka na mesiac
Šťastní sú tí, ktorí šíria pokoj