Featured Slider Slovo života

Apríl 2023: Myslite na to, čo je hore, nie na to, čo je na zemi!

Slovo života

„Myslite na to, čo je hore, nie na to, čo je na zemi!“ (Kol 3, 2)

            Prvé kresťanské komunity ešte len vznikali a už sa objavovali spory pre nesprávne výklady evanjeliového posolstva. Pavol sa vo väzení dozvedel o týchto problémoch v Kolosách, preto napísal miestnej komunite list.

Slovo života tohto mesiaca môžeme lepšie pochopiť, ak ho budeme čítať v rámci odstavca, v ktorom sa nachádza: „Ak ste teda s Kristom vstali z mŕtvych, hľadajte, čo je hore, kde Kristus sedí po pravici Boha! Myslite na to, čo je hore, nie na to, čo je na zemi! Veď ste zomreli a váš život je s Kristom ukrytý v Bohu.“[1]

Na prekonanie týchto nezhôd nás Pavol nabáda obrátiť svoje zmýšľanie a celé svoje bytie k zmŕtvychvstalému Kristovi. Lebo v krste sme aj my mŕtvi a vzkriesení v Kristovi. Tento nový život môžeme žiť podľa „už a ešte nie“.

 

„Myslite na to, čo je hore, nie na to, čo je na zemi!“

            Pravdaže, túto možnosť nezískavame raz a navždy, musíme ju ustavične vyhľadávať na náročnej ceste, po celý náš život. To však znamená zameriavať svoj životom smerom nahor. Veď Kristus priniesol na zem nebeský život a jeho Veľká noc je začiatkom nového stvorenia, nového ľudstva. Aký by mal byť teda logický dôsledok pre tých, ktorí sa rozhodli žiť podľa evanjelia? Táto voľba úplne mení našu mentalitu, prevracia poriadok a ciele, ktoré nám svet ponúka, zbavuje nás ovplyvniteľnosti tým, že nám umožňuje zažiť radikálnu zmenu. Pavol v podstate neznehodnocuje „pozemské veci“, lebo odkedy sa vtelením Božieho Syna nebo dotklo zeme, všetko je obnovené.[2]

 

Myslite na to, čo je hore, nie na to, čo je na zemi!

Chiara Lubichová píše: A čo znamená to ‚čo je hore‘? To sú tie hodnoty, ktoré Ježiš priniesol na zem a čím sa vyznačujú jeho nasledovníci. Je to láska, svornosť, pokoj, odpustenie, bezúhonnosť, čistota, počestnosť, spravodlivosť atď. Všetko sú to čnosti a bohatstvá, ktoré ponúka evanjelium. Nimi a cez ne sa kresťania udržujú v realite, ktorá je pre nich význačná, a to, že sú vzkriesení spolu s Kristom. (…)

Ako počas života uprostred sveta mať srdce natrvalo ukotvené v nebi? Tak, že sa necháme viesť Ježišovými myšlienkami a pocitmi. Jeho pohľad bol stále upretý na Otca a jeho život bol ustavičným odrazom zákona neba, čiže zákona lásky.“[3]

 

„Myslite na to, čo je hore, nie na to, čo je na zemi!“

Prítomnosť kresťanov vo svete sa s odvahou otvára novému životu, ktorý prináša Veľká noc. Sú to noví ľudia, nie sú zo sveta[4], ale žijú vo svete so všetkými jeho ťažkosťami. Preto sa o prvých kresťanoch hovorí: „Bývajú na zemi, ale svoj domov majú v nebi. (…) Kresťania sú pre svet to, čo duša pre telo.“[5] 

Jeden robotník sa odvážne a v plnosti podľa evanjelia rozhodol pomôcť práve prepustenému kolegovi a nasledovala reťazová reakcia jeho svedectvom motivovaných skutkov bratskej lásky.

„V továrni doručovali výpovede a jedna z nich bola adresovaná Giorgiovi. Keďže som vedel o jeho neľahkej ekonomickej situácii, zavolal som ho, aby sa so mnou vrátil na personálne oddelenie, a tam som požiadal: „Ja som na tom lepšie ako on, moja manželka má prácu. Môžete prepustiť mňa namiesto neho.“ Vedúci sľúbil, že sa na tento prípad pozrie. Keď sme odchádzali, Giorgio ma dojato objal. Udalosť prirodzene išla z úst do úst a ďalší dvaja pracovníci, ktorí sú na tom podobne ako ja, sa ponúkli na výmenu za iných dvoch prepustených. A tak bolo vedenie nútené prehodnotiť svoje postupy pri výbere prepúšťaných pracovníkov. Keď sa o tom dozvedel náš pán farár, spomenul túto udalosť v nedeľnej kázni, len neuviedol mená. Na druhý deň mi oznámil, že dve študentky mu priniesli všetky svoje úspory pre robotníkov v ťažkej situácii a povedali: „Aj my chceme napodobniť gesto tohto zamestnanca.“ (B. S. z Brazílie)[6]

 

Spracovala Patrizia Mazzolová a tím Slova života

 

[1] Kol 3, 1 – 3.
[2] Porov.: 2 Kor 5, 17. „Kto je teda v Kristovi, je novým stvorením. Staré sa pominulo a nastalo nové.“
[3] Chiara Lubichová, Parola di Vita aprile 2001, tamtiež, Parole di Vita, spracoval Fabio Ciardi (Opere di Chiara Lubich 5; Città Nuova, Rím 2017), s. 640-641.
[4] Porov. Jn 15, 18 – 21.
[5] A Diogneto 5, 5 – 6, 1, v I Padri Apostolici, spracoval A. Quacquarelli, Città Nuova, Rím 20012, s. 356-357.
[6] Zdroj skúsenosti: www.focolare.org.

 

SLOVO ŽIVOTA – na stiahnutie
SLOVO ŽIVOTA – na stiahnutie

 

Slovo života pre deti a tínedžerov

Slovo života pre deti
Slovo života pre deti
Slovo života pre mladých
Slovo života pre mladých

 

Myšlienka na mesiac

 

Myšlienka na mesiac sa zrodila v Uruguai v kontexte Štvrtého dialógu, príklad porozumenia medzi osobami rôznych náboženských a nenáboženských zvyklostí, ktorých mottom je „budovanie dialógu“. Táto myšlienka má za úlohu podieľať sa na ideále univerzálneho bratstva.