Slider Slovo života

Október 2020: Lebo každý, kto sa povyšuje, bude ponížený, a kto sa ponižuje, bude povýšený

Slovo života

„Lebo každý, kto sa povyšuje, bude ponížený, a kto sa ponižuje, bude povýšený.“  (Lk 14, 11)

Evanjeliá nám často ukazujú Ježiša, ako rád prijíma pozvania na obed: sú to chvíle na stretnutia, príležitosti na nadviazanie priateľstiev a upevnenie spoločenských vzťahov.

V tomto úryvku z Evanjelia podľa Lukáša Ježiš pozoruje, ako sa správajú pozvaní hostia a ako sa predháňajú pri obsadzovaní popredných miest určených pre význačných hostí; doslova tu cítiť snahu prevýšiť jeden druhého.

On má však na mysli inú hostinu: tú v Otcovom dome, na ktorú budú pozvané všetky deti bez ohľadu na „odôvodnené nároky“ nadobudnuté vďaka domnelej nadradenosti.

A práve tam budú popredné miesta rezervované tým, ktorí si vyberú posledné miesta, čiže službu druhým. Preto Ježiš hovorí:

„Lebo každý, kto sa povyšuje, bude ponížený, a kto sa ponižuje, bude povýšený.“

Keď sa chamtivo a pyšne zameriame na samých seba, keď budeme vyžadovať a ponosovať sa, upadneme do pokušenia modlárstva, čiže do uctievania falošných bohov, ktorí si nezasluhujú úctu a dôveru.

Prvým Ježišovým pozvaním sa teda zdá pozvanie zostúpiť z „piedestálu“ nášho ja, aby stredobodom nášho záujmu nebol náš egoizmus, ale samotný Boh. Čestné miesto v našom živote by malo rozhodne patriť jemu!

Dôležité je vytvárať mu priestor, prehlbovať náš vzťah s ním, učiť sa od neho evanjeliovému štýlu poníženosti. Slobodne si zvoliť posledné miesto totiž znamená zvoliť si miesto, ktoré si vybral aj Boh v Ježišovi. On, aj keď je Pán, rozhodol sa prijať ľudský osud, aby mohol všetkým zvestovať Otcovu lásku.

„Lebo každý, kto sa povyšuje, bude ponížený, a kto sa ponižuje, bude povýšený.“

Toto nás tiež naučí budovať bratstvo, čiže solidárne ľudské spoločenstvo, dospelých a mládeže, zdravých a chorých, budeme schopní budovať mosty a slúžiť spoločnému dobru.

Podobne ako Ježiš aj my sa môžeme priblížiť k našim blížnym bez obáv, môžeme sa postaviť po ich boku, aby sme spoločne kráčali ťažkými aj radostnými chvíľami, aby sme docenili ich schopnosti, podelili sa o materiálne aj duchovné hodnoty, povzbudzovali, dodávali nádej a odpúšťali. Tak dosiahneme, že primát bude mať láska a sloboda Božích detí.

V tomto svete chorom na karierizmus, čo nahlodáva spoločnosť, pôjdeme proti prúdu a prinesieme pravú evanjeliovú obnovu.

Toto je zákon kresťanskej komunity, ako o tom píše aj apoštol Pavol: „V pokore pokladajte jeden druhého za vyššieho.“[1]

„Lebo každý, kto sa povyšuje, bude ponížený, a kto sa ponižuje, bude povýšený.“

Chiara Lubichová napísala: „Všimol si si? Vo svete sa veci majú úplne inak. Platí zákon „ja“ […]. A poznáme aj jeho bolestné dôsledky: […] nespravodlivosti a zneužívanie každého druhu. Popri tomto všetkom Ježišovo učenie nerieši všetky tieto nešváry priamo, venuje sa skôr ich koreňu, odkiaľ pochádzajú – ľudskému srdcu. […] Podľa neho je potrebné zmeniť práve srdce a to prinesie aj zaujímanie nových postojov, ktoré sú nevyhnutné na ustanovenie pravých a spravodlivých vzťahov. Byť pokorný neznamená len nebyť ambiciózny, ale uvedomovať si, že som ničím, cítiť sa malým pred Bohom, a teda odovzdať sa ako dieťa do jeho rúk. […]

Ako si správne osvojiť v živote túto poníženosť? Tak ako Ježiš zaujímať tento postoj z lásky k bratom a sestrám. To, čo si urobil im, Boh vzťahuje na seba. Čiže skloniť sa, slúžiť im. […]  Pozdvihnutie sa dostaví rozhodne novým spôsobom, v druhom živote. Pre tých, čo žijú v Cirkvi, je však táto výmena situácií už prítomná. Ten, kto riadi, má byť tým, kto slúži. Je to už zmenená situácia. Týmto spôsobom je už Cirkev, v ktorej sa žije podľa slov, ktoré sme si tu prehĺbili, pre ľudstvo znamením nového sveta.“[2]

 

[1] Porov.: Fil 2, 3.
[2] Chiara Lubich, slovo života na október 1995, tamtiež, Parole di Vita, zostavil Fabio Ciardi (Opere di Chiara Lubich 5; Città Nuova, Roma 2017) s. 564-565.

 

Slovo života pre deti a tínedžerov

Slovo života pre deti
Slovo života pre deti
Slovo života pre mladých
Slovo života pre mladých
Slovo života pre mladých
Slovo života pre mladých

Myšlienka na mesiac

Myšlienka na mesiac sa zrodila v Uruguai v kontexte Štvrtého dialógu, príklad porozumenia medzi osobami rôznych náboženských a nenáboženských zvyklostí, ktorých mottom je „budovanie dialógu“. Táto myšlienka má za úlohu podieľať sa na ideále univerzálneho bratstva.