Slovo života

Slovo života na máj 2018

„Ale ovocie Ducha je láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, láskavosť, dobrota, vernosť, miernosť, zdržanlivosť.“ (Gal 5, 22)

Apoštol Pavol píše kresťanom v Galácii. Títo kresťania prijali evanjeliovú zvesť práve od neho, no teraz im vyčíta, že nepochopili zmysel kresťanskej slobody. Pre izraelský národ bola sloboda Božím darom. Boh ho vytrhol z egyptského otroctva, viedol ho do novej zeme a uzavrel s ním zmluvu o vzájomnej vernosti. Svätý Pavol veľmi zdôrazňuje, že podobným spôsobom nám Ježiš daroval kresťanskú slobodu. Práve on nám daroval možnosť stať sa v ňom a tak ako on deťmi Boha, ktorý je láska. Keď budeme napodobňovať Otca, tak ako nás to Ježiš naučil a ako nám to svojím životom ukázal, aj my si môžeme osvojiť rovnaký milosrdný postoj voči všetkým, keď im budeme slúžiť. Pre Pavla je tento na prvý pohľad zjavný nezmysel „slobody slúžiť“ možný vďaka daru Ducha Svätého, ktorý ľudstvu poskytol Ježiš svojou smrťou na kríži. Pretože je to práve Duch Svätý, ktorý nám dáva silu vymaniť sa z okov nášho egoizmu –  plného rozdelení, nespravodlivostí, podvodov či násilia – a vedie nás k pravej slobode.

„Ale ovocie Ducha je láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, láskavosť, dobrota, vernosť, miernosť, zdržanlivosť.“

Kresťanská sloboda je nielen darom, ale aj záväzkom. Záväzok spočíva v prvom rade v tom, že prijmeme Ducha Svätého do svojho srdca tým, že mu vytvoríme priestor a že budeme rozpoznávať jeho hlas v nás. Chiara Lubichová napísala: „… Musíme si predovšetkým stále viac uvedomovať prítomnosť Ducha Svätého v nás: v našom vnútri máme nesmierny poklad, no nie sme si toho dosť vedomí. […] Ďalej, aby sme mohli jeho hlas v nás počuť a nasledovať, musíme povedať nie… pokušeniam, urobiť krátky proces s takýmito pohnútkami; a musíme povedať áno úlohám, ktoré nám Boh zveril; áno láske ku všetkým blížnym; áno skúškam a ťažkostiam, ktoré stretávame… Keď si budeme takto počínať, Duch Svätý nás povedie a dá nášmu kresťanskému životu patričnú príchuť, energiu, húževnatosť a jas, ktoré, ak je pravý, mu nemôžu chýbať. Potom si aj ľudia v našom okolí všimnú, že nie sme len deťmi našej ľudskej rodiny, ale Božími deťmi.“ Veď Duch nás vyzýva, aby sme z centra svojej pozornosti odsunuli samých seba, aby sme mohli prijímať, vypočuť, podeliť sa o hmotné aj duchovné dobrá, odpúšťať a postarať sa v rozličných každodenných situáciách o najrozličnejších ľudí. A tento postoj nám umožní zakúsiť charakteristické ovocie Ducha Svätého: rast našej vlastnej ľudskosti smerom ku skutočnej slobode. On v nás rozvinie schopnosti a poukáže na zdroje, ktoré by zostali natrvalo prekryté a nespoznané, ak by sme žili uzavretí do seba. Akákoľvek naša činnosť je teda nenahraditeľnou príležitosťou na to, aby sme povedali nie otroctvu egoizmu a áno slobode v láske.

„Ale ovocie Ducha je láska, radosť, pokoj, zhovievavosť, láskavosť, dobrota, vernosť, miernosť, zdržanlivosť.“

Ten, kto v srdci prijíma pôsobenie Ducha Svätého, sa prostredníctvom všetkých svojich každodenných rodinných či spoločenských činností podieľa aj na budovaní dobrých medziľudských vzťahov. Podnikateľ, manžel a otec Carlo Colombo má svoju firmu v severnom Taliansku. Zo šesťdesiatich zamestnancov približne štvrtina nie sú Taliani, niektorí z nich majú za sebou dramatickú minulosť. Novinárovi pri rozhovore povedal: „Aj pracovisko môže a musí napomáhať integráciu. Venujem sa zberu a recyklácii stavebných materiálov a cítim svoju zodpovednosť k životnému prostrediu aj ku kraju, v ktorom žijem. Pred niekoľkými rokmi na nás doľahla kríza, stál som pred otázkou: zachraňovať firmu alebo ľudí? Uvoľnili sme niekoľkých zamestnancov, mali sme s nimi pohovory, hľadali sme čo najmenej bolestivé riešenia, bolo to dramatické obdobie, až človek v noci nespí. Prácu, ktorú robím, môžem robiť viac alebo menej dobre, no ja sa ju snažím robiť čo najlepšie. Verím v pozitívnu nákazlivosť myšlienok. Firma, ktorá myslí len na obrat a čísla, nemá dlhú budúcnosť. V centre každej činnosti má byť človek. Ja som veriaci a som presvedčený, že syntéza firmy a solidarity nie je len utópiou.“ Začnime teda odvážne napĺňať svoje osobné povolanie k slobode v prostredí, v ktorom žijeme a pracujeme. Umožníme tak Duchu Svätému zasiahnuť a obnovovať aj život mnohých ďalších ľudí okolo nás, a dejinám dáme impulz s perspektívou „radosti, pokoja, zhovievavosti, láskavosti…“