Featured Slider Slovo života

April 2022: Choďte do celého sveta a hlásajte evanjelium všetkému stvoreniu.

Slovo života

„Choďte do celého sveta a hlásajte evanjelium všetkému stvoreniu.“ (Mk 16, 15)

Evanjelium podľa Marka opisuje len jediné zjavenie zmŕtvychvstalého Krista apoštolom, počas ktorého im hovorí svoje posledné slová. Boli pri stole, tak ako sme ich často vídali spolu s Ježišom aj pred jeho umučením a smrťou. Tentoraz však na tejto malej komunite badať známky zlyhania: namiesto dvanástich, ktorých chcel mať Ježiš pri sebe, zostali jedenásti, jeden z prítomných ho v hodine kríža zaprel a mnohí ďalší zutekali.

Pri tomto poslednom rozhodujúcom stretnutí im Zmŕtvychvstalý vyčítal neveru a tvrdosť srdca, pretože neuverili tým, čo ho videli vzkrieseného[1]. Súčasne však aj potvrdil svoj výber a napriek ich slabosti opäť práve im zveril, aby svojím životom a svojimi slovami ohlasovali evanjelium – dobrú zvesť, ktorou je on sám.

Po tejto slávnostnej reči sa Zmŕtvychvstalý vrátil k Otcovi, no zároveň „zostal“ s učeníkmi a potvrdzoval ich slová mimoriadnymi znameniami.

 

„Choďte do celého sveta a hlásajte evanjelium všetkému stvoreniu.“

Spoločenstvo, ktoré Ježiš poslal, aby pokračovalo v jeho vlastnom poslaní, teda nie je skupinou dokonalých osôb, sú to skôr ľudia, ktorí boli povolaní predovšetkým „zostať“ s ním[2], zakúsili jeho prítomnosť a jeho trpezlivú a milosrdnú lásku. Potom len na základe tejto skúsenosti boli vysielaní „hlásať všetkému stvoreniu“ túto Božiu blízkosť.

Úspešnosť misie iste nezávisí od osobných schopností, ale od prítomnosti Zmŕtvychvstalého, on samého seba zveril svojim učeníkom a komunite veriacich, v ktorej evanjelium rástlo úmerne tomu, ako podľa neho žili a ako ho ohlasovali.[3]

To, čo my ako kresťania môžeme robiť, je kričať svojimi životmi a slovami Božiu lásku, s odvahou a veľkodušne zabúdať na samých seba, aby sme všetkým citlivo a s rešpektom ponúkali poklady Zmŕtvychvstalého, ktoré otvárajú srdcia nádeji.

 

„Choďte do celého sveta a hlásajte evanjelium všetkému stvoreniu.“

Ide o to, aby sme vždy vydávali svedectvo o Ježišovi a nikdy nie o sebe. V skutočnosti sa od nás žiada „zapretie“ samých seba, „umenšovať sa“, aby on rástol. Musíme v nás vytvárať priestor pre silu jeho Ducha, ktorý nás pobáda k bratstvu. „(…) Musím počúvať Ducha Svätého. Zakaždým, keď stretnem brata alebo sestru, Duch Svätý mi pomôže vytvoriť s nimi jednotu, aby som im dokonale slúžil. On mi dá silu milovať ich, aj keď pôjde o mojich nepriateľov. On mi naplní srdce milosrdenstvom, aby som im vedel odpúšťať a dokázal zistiť, čo potrebujú. On ma v príhodnom čase naplní horlivosťou, aby som im vedel odovzdať to najkrajšie, čo mám v duši. (…) Ježiš svoju lásku prejavuje a odovzdáva cez moju lásku. (…) S touto Božou láskou v srdci a skrze ňu sa dá ísť stále ďalej a umožňovať čoraz väčšiemu počtu ľudí mať podiel na tejto božskej skutočnosti. (…) Ten druhý, oslovený takouto Božou láskou z našej strany, sa tiež bude chcieť zjednotiť s nami, aby sme si potom navzájom pomáhali, hovorili o svojich názoroch, plánoch, zážitkoch. Až potom mu budeme môcť odovzdať Slovo života, ktoré sa tak stane darom vo vzájomnej láske.“[4]

 

„Choďte do celého sveta a hlásajte evanjelium všetkému stvoreniu.“

„Všetkému stvoreniu“: takýto pohľad potvrdzuje, že patríme do veľkej mozaiky stvorenstva a súčasnosť je na túto našu príslušnosť zvlášť citlivá. Mladí často figurujú ako predvoj na tejto novej ceste ľudstva a podľa štýlu evanjelia skutkami potvrdzujú to, čo slovom hlásajú.

Robert z Nového Zélandu sa podelil o svoju skúsenosť na webe[5]: „V našej oblasti jedna súčasná aktivita pomáha pri rekonštrukcii prístavu Porirua, ktorý sa nachádza na juhu Wellingtonského kraja. Na zvládnutí projektu sa podieľajú miestne inštitúcie, Maurská katolícka komunita a miestny kmeň. My sa zameriavame na podporu miestneho kmeňa v jeho snahe viesť rekonštrukciu prístavu a tiež zabezpečiť, aby pritekajúca voda bola čistá a umožňovala zber ulitníkov a tradičný rybolov bez obáv zo znečisteného prostredia. Tieto iniciatívy majú úspech a prinášajú pravého komunitného ducha.

Pribúda tu však jedna úloha, musíme sa vyhnúť tomu, aby nešlo len o prechodnú záležitosť. Vhodné je mať dlhodobý prínosný podporný program, ktorý ukáže nový prístup v danej oblasti.“

 

 

 

[1] Porov. Mk 16, 9-13.

[2] Porov. Mk 3, 14-15.

[3] Porov. Druhý vatikánsky koncil, Dogmatická konštitúcia o Božom zjavení Dei Verbum, č. 8.

[4] Chiara Lubichová, Slovo života, jún 2003, tamtiež, Parole di Vita, spracoval Fabio Ciardi (Opere di Chiara Lubich 5; Città Nuova, Rím, 2017), s. 691-692.

[5] Celý text tejto aj ďalších skúseností je k dispozícii vo viacerých jazykoch na stránke http://www.unitedworldproject.org/workshop.

 

Slovo života pre deti a tínedžerov

Slovo života pre deti
Slovo života pre deti

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Myšlienka na mesiac

 

Myšlienka na mesiac sa zrodila v Uruguai v kontexte Štvrtého dialógu, príklad porozumenia medzi osobami rôznych náboženských a nenáboženských zvyklostí, ktorých mottom je „budovanie dialógu“. Táto myšlienka má za úlohu podieľať sa na ideále univerzálneho bratstva.