3 posty Chiara

Chiara je mojou duchovnou mamou

Bolo to 27. septembra 1997. V Bologni, v Taliansku, prebiehal národný eucharistický kongres a práve v tom čase som bol v kňazskej škole v Loppiane. Zúčastnili sme sa na ňom spoločne s viacerými formačnými školami. Na podujatí mala príhovor aj Chiara Lubichová. Po skončení tém sme videli, že Chiara prechádza cez námestie, aby pozdravila tisíce ľudí, ktorí jej aplaudovali. Tak som spolu s ostatnými šiel tým smerom, kde sme ju zazreli. Nepodarilo sa mi podať jej ruku, ale zachytil som na moment pohľad, ktorým sa na mňa pozrela. V duši som počul veľmi jasne, akoby mi Ježiš v tej chvíli povedal: „Chiara je mojím poslom, a jej posolstvo je určené aj pre Teba.“

To bolo moje prvé stretnutie s Chiarou, ktoré ovplyvnilo potom aj tie ďalšie. Zároveň sa vo mne umocnilo presvedčenie, že Chiara je „mojou duchovnou mamou.“

Od Chiary som sa naučil predovšetkým počúvať hlas Ducha Sv. vo svojom srdci a tiež počúvať jeho hlas skrze svojich bratov, sestier a z okolností života. Tiež voľba maximálnej Ježišovej lásky – čiže Ježiša Ukrižovaného, i keď pre moju ľudskú nedokonalosť na ňu zabúdam, predsa to vyslovenie „áno“ v jednotlivých udalostiach som sa naučil vďaka Chiare. Vidieť Ježiša v každom blížnom som predtým tiež nevedel a keď som to prvý krát vedome urobil, bola to pre mňa skutočná duchovná revolúcia, v pozitívnom zmysle, ktorá mi dal nové krídla do života.

Za najdôležitejší odkaz považujem realitu, ktorú som veľa krát prežil a ktorú môžeme žiť so všetkými ľuďmi sveta;  a to je naplnenie Ježišových slov: Kde sú dvaja alebo traja zjednotení v mojom mene, tam som ja medzi nimi. (Mt 18, 20) Keď som študoval Nový zákon, zistil som, že naše slovo zjednotení v gréckom texte je senegmenoi, čo znamená nielen zjednotení, ale doslovne „jednomyseľní, jednosrdeční“. Teda nie je to hocijaké zhromaždenie.  Sv. Ambróz, cirkevný otec zo 4. storočia, povedal: „Tak ako mal Ježiš jednu matku podľa tela, podľa ducha je plodom nás všetkých.“ To je vlastne spôsob pokračovania života Panny Márie tu na zemi, ktorý bol zverený naším nebeským Otcom skrze charizmu Chiary a ktorý musíme verne uchovávať a žiť.