3 posty Slider Spiritualita

Margaret Karramová: Zamerajme sa na zmierenie a modlitbu

V situácii, kedy sa stupňuje násilie vo Svätej zemi, Kolumbii, Mjanmarsku a v rôznych afrických krajinách, sa pre­zi­dent­ka Hnu­tia fo­ko­lá­re, Mar­ga­ret Karra­mo­vá, obracia na komunity Hnutia fokoláre s výzvou, aby sa v týchto chvíľach všetci, vo svojom konaní, zamerali na dialóg a modlitbu, ktoré sú cestou k skutočnému mieru.

 

V týchto dňoch k nám do­liehajú bo­lest­né vý­kriky krajín sveta, kde je mier opäť v ohrození. Mám na mys­li pro­tes­ty v Ko­lumb­ii, kto­ré už niekoľko dní v rôz­nych mestách prerastajú v násilie. Mám na mys­li ľud Mja­n­mar­ska, kto­rý už mesiace trpí a nebadať tam žiadny ná­zna­k mieru a slo­bo­dy. Mám tiež na mys­li mnohé krajiny a ob­las­ti v Af­ri­ke, kto­rý­mi z rôz­nych príčin otriasa neutíchajúce ná­si­lie.

A, čo povedať k situácii, ktorá sa v týchto dňoch znova vyhrotila v Je­ruza­leme, v Hai­fe, v pás­me Gazy a na ďal­ších miestach Svä­tej zeme? Táto sa ma by­tost­ne do­tý­ka. Sprá­vy o bom­bar­do­va­ní, o kaž­do­den­nom ná­raste po­čtu mŕtvych, spôsobujú v mojom srdci ob­rov­skú bo­lesť aj pre­to, že je to zem, kde som sa na­ro­di­la a vy­rastala. Všetkým, ktorí toto ná­si­lie prežívate na vlast­nej koži a často aj v ohrození života, vám všetkým chcem povedať, že som s vami viac než kedykoľvek predtým. Kaž­dý deň sa mod­lím a prinášam obety, aby prestalo bom­bar­do­vanie a ná­si­lie medzi rôz­nymi sku­pi­na­mi, aby boli ušetrené ľudské ži­vo­ty a, aby sa mier – naj­vyš­šie dob­ro pre kaž­dú ľudskú by­tosť, ná­rod a vlá­du – zno­vu na­vrá­til.

Táto zem so svojimi hl­bo­ký­mi ra­na­mi, ale tiež s veľ­kým bo­hat­stvom rôz­no­ro­do­sti ná­ro­dov, kto­ré ju obývajú, mi vryla do duše pre­svedčenie, že sku­toč­ný mier v kaž­dom kú­te sve­ta, v ktorom chýba, je možné budovať len cez di­a­lóg, často i hrdinský. Dnes chcem z hĺbky srd­ca vy­zvať všetkých, aby sme si nanovo uve­do­mi­li, že sme všetci brat­mi a se­st­rami, deťmi je­di­né­ho Otca a, aby sme sa ne­ne­cha­li ovlá­dať ne­ná­visťou alebo po­kušením vi­dieť iba to svoje.

Usilujme sa spo­loč­ne o to, aby sme do centra svojho života a svojho myslenia, do našich ko­mu­nít a ná­ro­dov, prinášali zmierenie a di­a­lóg: di­a­lóg s vše­tkými bez výnimky, ktorý dá do pohybu tú správ­nu po­li­ti­ku, kto­rá re­špek­tu­je a pri­jí­ma od­liš­nos­ti.

Môžu však nastať ex­trém­ne a zúfalé si­tu­ácie, kedy sa zdá, že nájsť riešenie je nemožné, no my sme už toľkokrát zakúsili, že lás­ka vždy ná­jde k srd­cu toho dru­hé­ho prí­stu­po­vú ces­tu. V tom­to mi opakovane prinášajú nádej a od­va­hu slo­vá Chi­a­ry Lu­bi­cho­vej, s ktorými sa chcem s vami podeliť: Keby viacej ľudí prijímalo utrpenie z lásky –veď utrpenie si vyžaduje lásku – stalo by sa potom tou najmocnejšou zbraňou, ktorá by priniesla ľudstvu jeho najvyššiu dôstojnosť. Ľudstvo je nielen súborom národov žijúcich vedľa seba, jedného vedľa druhého, ktorí často medzi sebou bojujú, ale je jedným národom a jednou rodinou.“

Živme našu nádej! Ob­nov­me medzi se­bou ­vzá­jomnú lás­ku a zin­ten­zívnime modlit­by za všetkých, ktorí trpia, za zo­mrelých, za tých, ktorí stra­ti­li is­to­tu svojej bu­dúc­nos­ti. Predovšetkým však pro­s­me Boha, aby nám da­ro­val to najväčšie dob­ro: dar spra­vod­li­vé­ho a tr­va­lé­ho mieru.

Margaret Karramová, prezidentka Hnutia fokoláre 

Zdroj: www.fo­co­la­re.org

  1. máj 2021