Featured Slider Slovo života

Apríl 2024: Apoštoli veľkou silou vydávali svedectvo o zmŕtvychvstaní Pána Ježiša a na všetkých spočívala veľká milosť.

„Apoštoli veľkou silou vydávali svedectvo o zmŕtvychvstaní Pána Ježiša a na všetkých spočívala veľká milosť.“ (Sk 4, 33)  Toto slovo, ktoré pripadá na Veľkonočné obdobie, nás pozýva, aby sme sa aj my stali, v plnej slobode ľudí, ktorí prijali evanjeliové posolstvo, svedkami udalosti, ktorá poznačila dejiny: Ježiš vstal z mŕtvych! Význam tohto verša zo Skutkov apoštolov nám pomôže lepšie […]

Featured Slider Slovo života

Marec 2024: Bože, stvor vo mne srdce čisté a v mojom vnútri obnov ducha pevného.

„Bože, stvor vo mne srdce čisté a v mojom vnútri obnov ducha pevného.“ (Ž 51 [50], 12) Veta zo Svätého písma, ktorú predkladáme na toto Pôstne obdobie, je súčasťou Žalmu 51, kde v 12. verši nachádzame dojímavú a pokornú prosbu: „Bože, stvor vo mne srdce čisté a v mojom vnútri obnov ducha pevného.“ Text, ktorý ju obsahuje, je známy pod označením Miserere. Spočiatku autor […]

Featured Slider Slovo života

Február 2024: Nech sa všetko medzi vami deje v láske.

„Nech sa všetko medzi vami deje v láske.“ (1 Kor 16, 14)[1]  Tento mesiac nás bude osvecovať a nech je svetlom pre naše nohy[2] slovo a skúsenosť apoštola Pavla.Podobne ako kresťanom v Korinte aj nám podáva veľmi silný odkaz: srdcom evanjelia je láska, agapé, nezištná láska medzi bratmi.Naše slovo života sa nachádza v závere tohto listu, apoštol v ňom veľmi často […]

Featured Slider Slovo života

Január 2024: Milovať budeš Pána, svojho Boha… a svojho blížneho ako seba samého.

 „Milovať budeš Pána, svojho Boha… a svojho blížneho ako seba samého.“ (Lk 10, 27) Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov[1] ponúka tento rok ako podnet na zamyslenie vetu, ktorá má svoj pôvod v Starom zákone[2]. Počas cesty do Jeruzalema zastavil Ježiša istý znalec zákona a opýtal sa ho: „Učiteľ, čo mám robiť, aby som bol dedičom večného života?“[3] Po takomto […]

Featured Slider Slovo života

December 2023: Ustavične sa radujte! Bez prestania sa modlite, pri všetkom vzdávajte vďaky, lebo to je Božia vôľa v Kristovi Ježišovi pre vás!

„Ustavične sa radujte! Bez prestania sa modlite, pri všetkom vzdávajte vďaky, lebo to je Božia vôľa v Kristovi Ježišovi pre vás!“ (1 Sol 5, 16-18)             Pavol písal list Solúnčanom v čase, keď ešte žili mnohí Ježišovi súčasníci, a tí ho videli, počúvali, stali sa svedkami tragédie jeho smrti, zažili úžas z jeho zmŕtvychvstania a neskôr nanebovstúpenia. Uvedomovali si stopu, […]

Featured Slider Slovo života

November 2023: Veď vy všetci ste synmi svetla a synmi dňa. Nepatríme noci ani tme.

„Veď vy všetci ste synmi svetla a synmi dňa. Nepatríme noci ani tme.“ (1 Sol 5, 5)       Svetlo bolo vždy symbolom života. Každý deň očakávame úsvit ako posla nového začiatku.Téma svetla tvorí súčasť dejín mnohých národov aj antických náboženstiev.      Židovská tradícia slávi Chanuku (Hanukkah), sviatok svetiel, ktorý je pripomienkou opätovného posvätenia Jeruzalemského chrámu a oslobodenia sa od […]

Featured Slider Slovo života

Október 2023: Dávajte teda, čo je cisárovo, cisárovi, a čo je Božie, Bohu.

„Dávajte teda, čo je cisárovo, cisárovi, a čo je Božie, Bohu.“ (Mt 22, 21) Ježiš vstupoval do Jeruzalema a ľudia ho vítali a oslavovali ako „Dávidovho syna“. Tento kráľovský titul dáva Matúšovo evanjelium Kristovi, ktorý prišiel ohlasovať blížiaci sa príchod Božieho kráľovstva. Na tomto pozadí prebiehal jedinečný dialóg medzi Ježišom a skupinou ľudí, ktorí mu prišli položiť […]

Featured Slider Slovo života

September 2023: Budem ťa velebiť každý deň a tvoje meno chváliť navždy a naveky.

„Budem ťa velebiť každý deň a tvoje meno chváliť navždy a naveky.“ (Ž 145 [144], 2) Tento mesiac nám môže na našej ceste pomáhať modlitba zo Svätého písma z Dávidovho chválospevu. Je to verš zo Žalmu 145. Žalmy predstavujú zbierku veršov, v ktorých je zachytená individuálna a kolektívna náboženská skúsenosť izraelského ľudu na jeho historickej ceste a v rôznych životných situáciách jeho […]

Featured Slider Slovo života

August 2023: Žena, veľká je tvoja viera! Nech sa ti stane, ako chceš.

„Žena, veľká je tvoja viera! Nech sa ti stane, ako chceš.“ (Mt 15, 28) Ježiš sa vybral do oblasti Týru a Sidonu, do cudzej zeme. Zdá sa, že si chcel spolu so svojimi konečne trochu odpočinúť, možno hľadal aj samotu, ticho, modlitbu a útočisko. Vtom začuli krik ženy, ktorej meno, podobne ako pri iných postavách v evanjeliách, sa […]

Featured Slider Slovo života

Júl 2023: A kto by dal piť jednému z týchto maličkých čo len za pohár studenej vody ako učeníkovi, veru, hovorím vám: Nepríde o svoju odmenu.

„A kto by dal piť jednému z týchto maličkých čo len za pohár studenej vody ako učeníkovi, veru, hovorím vám: Nepríde o svoju odmenu.“ (Mt 10, 42) Evanjelista Matúš je kresťan pochádzajúci zo skupiny zákonníkov. Mal kvalitné vzdelanie, takže dôkladne poznal prisľúbenia Boha Izraela a Ježišove slová a skutky pre neho predstavovali ich naplnenie. Preto vo svojom evanjeliu predkladá jeho […]