Featured Slider Slovo života

Apríl 2024: Apoštoli veľkou silou vydávali svedectvo o zmŕtvychvstaní Pána Ježiša a na všetkých spočívala veľká milosť.

Slovo života

„Apoštoli veľkou silou vydávali svedectvo o zmŕtvychvstaní Pána Ježiša a na všetkých spočívala veľká milosť.“ (Sk 4, 33)

 Toto slovo, ktoré pripadá na Veľkonočné obdobie, nás pozýva, aby sme sa aj my stali, v plnej slobode ľudí, ktorí prijali evanjeliové posolstvo, svedkami udalosti, ktorá poznačila dejiny: Ježiš vstal z mŕtvych!

Význam tohto verša zo Skutkov apoštolov nám pomôže lepšie do hĺbky pochopiť aj veta, ktorá sa nachádza pred ním: „Množstvo veriacich malo jedno srdce a jednu dušu. A nik z nich nehovoril, že niečo z toho, čo mal, je jeho, ale všetko mali spoločné.“[1]

„Apoštoli veľkou silou vydávali svedectvo o zmŕtvychvstaní Pána Ježiša a na všetkých spočívala veľká milosť.“

Tieto vety nám predstavujú prvú kresťanskú komunitu, naplnenú mocnou silou Ducha Svätého. Charakterizovalo ju plné spoločenstvo, ktoré ju pobádalo všetkým ohlasovať evanjelium, dobrú novinu, že Kristus vstal z mŕtvych.

Sú to tí istí ľudia, ktorých nedávne udalosti pred Turícami vystrašili a poľakali, no teraz, vďaka sile Ducha, ktorý zmietol strach a obavy, vychádzajú von, pripravení svedčiť až po mučeníctvo.

Boli jedno srdce a jedna duša, žili vo vzájomnej láske až tak, že dávali do spoločného to, čo mali, a táto realita strhávala za sebou čoraz väčší počet ľudí.

Ženy a muži, Ježišovi nasledovníci, počúvali jeho slová, žili s ním v službe a láske zameranej zvlášť na posledných a chorých. Na vlastné oči videli obdivuhodné skutky, ktoré Ježiš konal, ich život sa zmenil, pretože boli povolaní žiť podľa nového zákona, stali sa prvými svedkami živej Božej prítomnosti medzi ľuďmi.

Čo však znamená vydávať svedectvo pre nás, dnešných Ježišových nasledovníkov?

„Apoštoli veľkou silou vydávali svedectvo o zmŕtvychvstaní Pána Ježiša a na všetkých spočívala veľká milosť.“

Najúčinnejší spôsob, ako svedčiť o Zmŕtvychvstalom, je ukázať, že je živý a prebýva medzi nami. „Ak budeme žiť podľa jeho Slov, (…) a udržiavať v srdci planúcu lásku k blížnemu, ak sa budeme nadovšetko usilovať mať vždy medzi sebou vzájomnú lásku, potom bude Zmŕtvychvstalý žiť v nás, bude žiť medzi nami a bude vyžarovať svoje svetlo a svoju milosť do nášho okolia, bude meniť rôzne prostredia a prinesie to tie najneočakávanejšie plody. A on, prostredníctvom svojho Ducha, bude viesť naše kroky a naše činnosti; on nám bude vytvárať okolnosti a predkladať príležitosti, aby sme prinášali jeho život tým, ktorí potrebujú Krista.“[2]

„Apoštoli veľkou silou vydávali svedectvo o zmŕtvychvstaní Pána Ježiša a na všetkých spočívala veľká milosť.“

Margaret Karramová napísala[3]: „Slová „Choďte do celého sveta a hlásajte evanjelium všetkému stvoreniu“[4] sú zvláštnym poverením, ktoré apoštoli dostali pred 2000 rokmi priamo od Ježiša, a ono zmenilo beh dejín. Dnes sa Ježiš obracia s rovnakým pozvaním aj na nás: ponúka nám možnosť prinášať ho svetu so všetkou kreativitou, schopnosťami a slobodou, ktorými nás sám obdaril.“[5]

Je to ohlasovanie, „ktoré sa jeho smrťou nekončí, práve naopak! Po zmŕtvychvstaní a Turícach, kde sa učeníci stali odvážnymi svedkami evanjelia, nadobúda novú silu. A ich mandát sa dostal dnes až sem k nám. Skrze mňa, skrze každého z nás chce Boh naďalej rozprávať svoj príbeh lásky tým, s ktorými spoločne prežívame kratšie či dlhšie úseky života.“[6]

 

Spracovala Patrizia Mazzolová a tím Slova života

[1] Sk 4, 32.
[2] Chiara. Lubichová, Parola di Vita di gennaio 1986, tamtiež, Parole di Vita, spracoval Fabio Ciardi (Opere di Chiara Lubich 5), Città Nuova, Rím 2017, s. 347.
[3] Prezidentka Hnutia fokoláre.
[4] Mk 16, 15.
[5]  Margaret Karramová, Chiamati e inviati (Povolaní a poslaní), Rocca di Papa, 15. september 2023.
[6] Tamtiež.

 

SLOVO ŽIVOTA - na stiahnutie
SLOVO ŽIVOTA – na stiahnutie

 

 

Slovo života pre deti a tínedžerov

Slovo života pre deti
Slovo života pre deti
Slovo života pre mladých
Slovo života pre mladých

 

Myšlienka na mesiac

 

Myšlienka na mesiac sa zrodila v Uruguai v kontexte Štvrtého dialógu, príklad porozumenia medzi osobami rôznych náboženských a nenáboženských zvyklostí, ktorých mottom je „budovanie dialógu“. Táto myšlienka má za úlohu podieľať sa na ideále univerzálneho bratstva.