Featured Krajiny a národy

Z histórie Hnutia na Slovensku

V bý­va­lom Čes­ko­slo­ven­sku sa Hnu­tie fo­ko­lá­re za­ča­lo roz­ví­jať v prie­be­hu šesťdesiatych rokov. Bolo niekoľko ciest, kto­rý­mi za­ča­li myš­lien­ky spi­ri­tu­a­li­ty jed­no­ty prenikať cez naše hra­ni­ce. V roku 1968 sa vo Vysokých Ta­trách ko­na­lo prv­é ma­ri­a­po­li, let­né stretnutie, inšpirované spiritualitou Chiary Lubichovej, za prítomnosti Natálie Dallapiccola, jednej z prvých spoločníčok Chiary a nemeckých fokolarínov.

V roku 1969 prišla do Bratislavy fokolarínka Teresa Cifaldi z Talianska, v roku 1971 sa k nej pridali ďalšie 2 fokolarínky, jedna z Čiech a jedna zo Slovenska. Bol to začiatok prvého ženského fokoláre v Československu. Prvé mužské fokoláre sa otvorilo v Bratislave v roku 1974.

Mimoriadnu vďačnosť je potrebné vyjadriť členom Hnutia fokoláre v Rakúsku, ktorí od začiatku, až do pádu režimu, často riskovali aj svoju osobnú slobodu, aby nám pomáhali udržiavať kontakt a odovzdávať informácie o živote a rozvoji Diela v Centre Hnutia v Ríme i vo svete.

Napriek nepriaznivej politickej a spoločenskej situácii sa Fokoláre už v priebehu sedemdesiatych rokov rozvíjalo veľmi dynamicky. Stretnutia a život v malých skupinkách po bytoch,  ale i väčšie stretnutia pod zámienkou rôznych rodinných i spoločenských osláv umožňovali spoznávanie spirituality a prehlbovanie duchovného života všetkým vekovým kategóriám. Letné stretnutia – Mariapoli – sa konali od roku 1968 každý rok: Vranov nad Dyjí, Košice, Mlynky, Bratislava, Domaša, Lajoška pri Košiciach, a mnohé, mnohé iné.

V osemdesiatych rokoch bola možnosť usporadúvať naše Mariapoli i rôzne stretnutia aj pre niekoľko sto ľudí v bývalej NDR, kde bola situácia v náboženskej oblasti  menej zložitá. Prítomnosť Natalie a talianskych fokolarínov, ktorí tam pracovali ako lekári, a taktiež prítomnosť Teresy Cifaldi na Slovensku umožňovali rozvoj Hnutia v  krajinách východnej Európy v takej miere ako kdekoľvek inde vo svete.

V roku 1991 navštívila Chiara Lubichová pri príležitosti Svetových dní mládeže v Čenstochovej Poľsko. Na stretnutí v Katowiciach, kde bolo prítomných asi 1100 ľudí z krajín východnej Európy, vyzvala všetkých „hlásať Ideál zo striech“ – to malo za následok prienik ideálu jednoty i do rôznych oblastí spoločenského, kultúrneho i náboženského života.

Keď potom Chiara v roku 2001 navštívila Slovensko, stretla sa s Konferenciou biskupov Slovenska, s poslancami Slovenského parlamentu, a taktiež navštívila národnú baziliku v Šaštíne. Na stretnutie s Chiarou na štadióne Ondreja Nepelu v Bratislave, ktoré bolo otvorené aj pre širokú verejnosť, prišlo 6000 ľudí.