Slovo života

Dktóber 2009

„Svojou vytrvalosťou si spasíte duše.“ (Lk 21,19)

September 2009

„Hľadajte teda najprv Božie kráľovstvo a jeho spravodlivosť a toto všetko dostanete navyše.“ (Mt 6,33)

Slovo života na november 2011

„Preto bdejte, lebo neviete ani dňa, ani hodiny“ (Mt 25, 13).1

Ježiš práve vyšiel z Jeruzalemského chrámu. Učeníci mu s hrdosťou ukazujú, aký je mohut-ný a krásny. Nato Ježiš hovorí: „Vidíte toto všetko? Veru, hovorím vám: Nezostane tu kameň na kameni, všetko bude zborené“ (Mt 24, 2). Potom vystupuje na Olivovú horu, sadne si a pozerajúc na Jeruzalem, ktorý je pred ním, začne hovoriť o zničení mesta a o konci sveta.

Slovo života na september 2011

„Patrilo sa hodovať a radovať sa, lebo tento tvoj brat bol mŕtvy, a ožil, bol stratený, a našiel sa“ (Lk 15, 32). 1

Táto veta je z konca podobenstva o márnotratnom synovi, iste ju poznáš. Chce nám ukázať veľkosť Božieho milosrdenstva. Končí sa ňou jedna kapitola Evanjelia podľa Lukáša, v ktorej Ježiš uvádza ešte dve ďalšie podobenstvá na tú istú tému.
Spomínaš si na udalosť o stratenej ovečke, ktorú sa majiteľ vydá hľadať a nechá pritom ostatných deväťdesiat deväť na pustatine (porov. Lk 15, 4 – 7)?

Slovo života august 2011

„Hľa prichádzam, aby som plnil tvoju vôľu“ (Hebr 10, 9).

Ide o verš zo 40. žalmu, ktorý autor Listu Hebrejom kladie na pery Božieho Syna pri jeho rozhovore s Otcom. Autor chce takto zdôrazniť lásku, v dôsledku ktorej sa Boží Syn stal človekom, aby v poslušnosti Otcovej vôli uskutočnil dielo spásy.

Slovo života júl 2011

„Bdejte a modlite sa, aby ste neprišli do pokušenia! Duch je síce ochotný, ale telo slabé“
(Mt 26, 41).

Toto sú slová, ktorými sa Ježiš obracia na Petra, Jakuba a Jána, keď ich našiel spať počas agónie v Getsemanskej záhrade. Vzal tam tých istých troch apoštolov, ktorí boli svedkami jeho premenenia na vrchu Tábor, aby mu boli blízko v tejto ťažkej chvíli a pripravovali sa modlitbou spolu s ním, pretože to, čo sa blížilo, malo byť hroznou skúškou aj pre nich.

„Bdejte a modlite sa, aby ste neprišli do pokušenia! Duch je síce ochotný, ale telo slabé“

Slovo života na jún 2011

„A nepripodobňujte sa tomuto svetu, ale premeňte sa obnovou zmýšľania, aby ste vedeli rozoznať, čo je Božia vôľa, čo je dobré, milé a dokonalé“ (Rim 12, 2).1

Citát je z druhej časti Listu svätého Pavla Rimanom, kde nám tento apoštol opisuje kresťanské konanie ako výraz nového života, pravej lásky, pravej radosti a pravej slobody, ktoré nám daroval Kristus. Ide o kresťanský život, ktorý predstavuje nový spôsob, ako sa so svetlom a silou Ducha Svätého stavať pred úlohy a problémy, s ktorými sa budeme stretávať.

Slovo života na marec 2011

„Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova.“ (Lk 1, 38) 1

(...) Podobne ako Márii aj nám chce Boh odhaliť, ako veľmi myslel na každého z nás, chce nám dať spoznať, kto naozaj sme. Akoby nám vravel: „Chceš, aby som z teba a z tvojho života urobil jedinečné dielo? Kráčaj teda cestou, ktorú ti ukazujem, a staneš sa takým, akým si od večnosti v mojom srdci! Ja totiž na teba myslím a milujem ťa celú večnosť, vyslovil som tvoje meno! Tým, že ti oznamujem svoju vôľu, odhaľujem tvoje pravé ja.“

Slovo života január 2011

Aj tohto roku od 18. do 25. januára sa na mnohých miestach vo svete slávi Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov, hoci niekde sa slávi až v období svätodušných sviatkov. Pri tejto príležitosti zvykla Chiara príslušný biblický text zvolený na daný Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov komentovať vo svojom januárovom Slove života.

Slovo života december 2010

„Bohu nič nie je nemožné." (Lk 1, 37) 1

Pri anjelovom zvestovaní na Máriinu otázku: „Ako sa to stane?" (Lk 1, 34) zaznela odpoveď: „Bohu nič nie je nemožné." A na dôkaz toho jej anjel uviedol, že aj Alžbeta počala syna napriek svojej starobe. Mária uverila a stala sa Pánovou Matkou.
Boh je všemohúci. S touto jeho vlastnosťou sa vo Svätom písme stretávame často. Spomína sa, keď sa chce vyjadriť Božia moc, keď žehná, súdi, určuje chod udalostí, alebo keď uskutočňuje svoje zámery.

Slovo života október 2010

„Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého!“ (Mt 22, 39)

Tieto slová sa nachádzajú už v Starom zákone v Knihe Levitikus.2 Ježiš nimi odpovedá na úskočnú otázku a načiera pritom do rozsiahlej prorockej a rabínskej tradície, ktorá skúmala, čo je jednotiacou myšlienkou tóry čiže Božej náuky obsiahnutej v Biblii. Rabbi Hillel, Ježišov vrstovník, sa k tomu vyjadril: „Nebudeš robiť svojmu blížnemu to, čo sám nemáš rád. To je celý zákon. Ostatok je iba vysvetlenie.“3

Slovo života na august 2010

„Blahoslavená je tá, ktorá uverila, že sa splní, čo jej povedal Pán.“ (Lk 1, 45)

Slovo života na júl 2010

„Nebeské kráľovstvo sa podobá kupcovi, ktorý hľadá vzácne perly. Keď našiel veľmi cennú perlu, odišiel, predal všetko a kúpil ju.“ (Mt 13, 45 – 46)

V tomto krátkom podobenstve Ježiš veľmi silno zapôsobil na obrazotvornosť svojich poslucháčov. Všetci totiž vedeli, aká je hodnota perál. Spolu so zlatom ich vtedy považovali za to najvzácnejšie.
Napríklad keď Starý zákon oceňuje múdrosť, čiže poznanie Boha, použije porovnanie, že sa jej nevyrovná „ani najvzácnejší drahokam“ (porov. Múd 7, 9).

Slovo života na jún 2010

„Kto nájde svoj život, stratí ho, a kto stratí svoj život pre mňa, nájde ho.“ (Mt 10, 39)

Pri čítaní týchto Ježišových slov sa ako významné ukazujú dva typy života: pozemský život, ktorý žijeme na tomto svete, a nadprirodzený život, ktorý nám dal Boh cez Ježiša, život, ktorý sa nekončí smrťou a ktorý nikto nemôže odňať.

Slovo života na máj 2010

„Kto ma miluje, toho bude milovať môj Otec; aj ja ho budem milovať a zjavím mu seba samého.“ (Jn 14, 21)

Syndikovať obsah