Slovo života

Slovo života - December 2013

„Pán nech zveľadí a rozhojní vašu lásku navzájom i voči všetkým...“1 (1 Sol 3, 12)

Slovo života - November 2013

„Buďte k sebe navzájom láskaví a milosrdní, navzájom si odpúšťajte, ako aj vám odpustil Boh v Kristovi.“1 (Ef 4, 32)

Slovo života - Október 2013

„Nebuďte nikomu nič dlžní, okrem toho, aby ste sa navzájom milovali: veď kto miluje blížneho, vyplnil zákon.“1 (Rim 13, 8)

Slovo života - September 2013

„Nemilujme len slovom a jazykom, ale skutkom a pravdou.“1 (1 Jn 3, 18)

Slovo života - August 2013

„Ak milujete tých, ktorí vás milujú, akúže máte zásluhu? Veď aj hriešnici milujú tých čo ich milujú.“1 (Lk 6, 32)

Slovo života - Júl 2013

„Veď celý zákon sa spĺňa v jedinom slove, v tomto: ,Milovať budeš svojho blížneho ako seba samého!‘“1 (Gal 5, 14)

Slovo života - Jún 2013

„Ale ak dobre robíte, a predsa znášate utrpenia, je to milosť pred Bohom.“ (1 Pt 2, 20)1

Slovo života - Máj 2013

„Dávajte a dajú vám: mieru dobrú, natlačenú, natrasenú, vrchovatú vám dajú do lona.“ (Lk 6, 38)1

Nestalo sa ti už, že si od priateľa dostal dar a ty si pocítil potrebu odvďačiť sa mu? Pritom si to však iste nechcel urobiť iba preto, aby si sa mu odplatil, ale skôr z opravdivej uznanlivej lásky. Ak áno, potom si vieš predstaviť, ako je to u Boha, ktorý je Láska!

On sa vždy odpláca za každý dar, ktorý dávame blížnym v jeho mene.

Slovo života - Marec 2013

„Kto z vás je bez hriechu, nech prvý hodí do nej kameň.“1 (Jn 8, 7)

Počas Ježišovho vyučovania v chráme zákonníci a farizeji priviedli k nemu ženu, ktorú pristihli pri cudzoložstve, a povedali mu: „Mojžiš nám v zákone nariadil takéto ženy ukameňovať. Čo povieš ty?“ (Jn 8, 5).

Slovo života - Február 2013

„My vieme, že sme prešli zo smrti do života, lebo milujeme bratov.“ 1 (1 Jn 3, 14)

Ján píše kresťanským komunitám, ktoré založil vo chvíli veľkých ťažkostí. Začali sa totiž vynárať herézy a falošné učenie v oblasti viery a morálky. Navyše tu bolo pohanské prostredie, tvrdé a neprajné pre ducha evanjelia, v ktorom kresťania museli žiť.
Apoštol im chce pomôcť, a preto poukazuje na radikálnu nápravu: žiada od nich, aby milovali bratov, aby žili radikálne podľa prikázania lásky daného od počiatku, v ktorom vidí zhrnuté všetky prikázania.
Keď budú takto robiť, spoznajú, čo je to „život“, čoraz viac preniknú do jednoty s Bohom a zakúsia, že Boh je Láska. A keď zažijú túto skúsenosť, utvrdia sa vo viere a budú môcť čeliť všetkým útokom, predovšetkým v obdobiach krízy.

Slovo života - August 2012

„Každého, kto mňa vyzná pred ľuďmi, aj ja vyznám pred svojím Otcom, ktorý je na nebesiach. Ale toho, kto mňa zaprie pred ľuďmi, aj ja zapriem pred svojím Otcom, ktorý je na nebesiach.“ 1 (Mt 10, 32 – 33)

Toto slovo je pre všetkých kresťanov veľkou útechou a povzbudením.
Ježiš nás ním vyzýva k dôslednému žitiu našej viery v neho, pretože od nášho postoja, ktorý sme voči nemu zaujali v priebehu svojej pozemskej existencie, závisí náš osud. Hovorí, že ak ho vyznáme pred ľuďmi, dáme mu dôvod, aby nás aj on vyznal pred svojím Otcom. Ak sme ho zapreli pred ľuďmi, aj on nás zaprie pred svojím Otcom.

Slovo života - Júl 2012

„Lebo kto má, tomu sa pridá a bude mať hojne. Ale kto nemá, tomu sa vezme aj to, čo má.“ (Mt 13, 12)
Týmito slovami Ježiš odpovedá svojim učeníkom, ktorí sa ho pýtali, prečo rozpráva v podobenstvách. Vysvetľuje im, že nie všetkým je dané poznať tajomstvo nebeského kráľovstva, ale len dobre pripraveným ľuďom, ktorí prijímajú jeho slová a podľa nich žijú.

Slovo života - Jún 2012

„Nezháňajte sa za pominuteľným pokrmom, ale za pokrmom, ktorý ostáva pre večný život, a ten vám dá Syn človeka.“ (Jn 6, 27)

Potom, čo Ježiš nasýtil zástup rozmnožením chleba pri Tiberiadskom jazere, potajomky sa preplavil na druhý breh do Kafarnauma, aby sa utiahol pred davom, ktorý ho chcel urobiť kráľom.
Mnohí sa aj napriek tomu rozhodli hľadať ho a aj ho našli. Avšak ich nadšenie, za ktorým sa skrýval bočný záujem, Ježiš neprijal. Nasýtili sa zázračným chlebom, no zostali len pri čisto materiálnej výhode a nepochopili hlboký význam tohto pokrmu, ktorý poukazuje na to, že Ježiša poslal Boh, aby svetu daroval pravý život. V Ježišovi videli len divotvorcu, pozemského mesiáša schopného zaobstarať pre nich dostatok jedla za dobrú cenu.

Slovo života - Máj 2012

„Oheň som prišiel vrhnúť na zem; a čo chcem? Len aby už vzplanul!“ (Lk 12, 49)

V Starom zákone oheň symbolizuje Božie slovo vyslovené prorokom, ale aj Boží súd, ktorý očisťuje Boží ľud, keď ním tento oheň preniká.
Tak je to i s Ježišovým slovom. Buduje, no zároveň rúca to, čo nie je pevné, čo musí padnúť, čo je daromné, takže ostane stáť iba pravda.
Ján Krstiteľ o Ježišovi povedal: „On vás bude krstiť Duchom Svätým a ohňom“ (Lk 3, 16). Predpovedal tým kresťanský krst, ktorý sa začal v deň Turíc vyliatím Ducha Svätého a objavením sa ohnivých jazykov (porov. Sk 2, 3).

Ježišovým poslaním je teda vrhnúť na zem oheň, zoslať Ducha Svätého s jeho obnovujúcou a očisťujúcou silou.

Slovo života - Február 2012

„Kajajte sa a verte evanjeliu“ (Mk 1, 15)

V Markovom evanjeliu sa takto začína Ježišovo posolstvo svetu, jeho zvesť o spáse: „Naplnil sa čas a priblížilo sa Božie kráľovstvo. Kajajte sa a verte evanjeliu.“
Ježišovým príchodom sa začínajú nové časy, časy milosti a spásy. Jeho prvé slová sú výzvou prijať túto závažnú správu, veď ide o samo Božie kráľovstvo, ktoré on ponúka každému a ktoré je blízke každému človeku.

Syndikovať obsah