„Aby všetci boli jedno“ (Jn 17,21)

Pre tieto slová sme sa narodili,
pre jednotu,
aby sme prispeli
k jej uskutočneniu vo svete.

Chiara Lubichová

Svetový "time Out"


Každý deň o 12:00 (SEČ +1) , 20.00 v Japonsku, budeme prosiť v okamihu modlitby, ticha alebo rozjímania za Japonsko a všetky miesta postihnuté prírodnými kalamitami alebo vojnami, predovšetkým za tie, na ktoré sa zabúda.

Posolstvo Márie Voceovej pri príležitosti 3. výročia Chiarinho odchodu.

Prezidentka hnutia fokoláre sa obracia so svojím pozdravom ku všetkým, ktorí sa v týchto dňoch zúčastňujú na rôznych spomienkových stretnutiach pre Chiaru Lubichovú.

"Drahí všetci, srdečný pozdrav všetkým, osobitne občianskym a náboženským osobnostiam, ktorí sa spolu s vami zúčastňujú na slávnostiach pri príležitosti 3. výročia Chiarinho odchodu do neba.

3. výročie odchodu Chiary do večnosti

Cesta Emmaus a Giancarla Falettiho do Svätej zeme (11. - 20. február 2011)

„Moja dôvera je zakorenená predovšetkým v Ježišovi, ktorý práve v tejto krajine dal život za to, aby „boli všetci jedno“ – prehlásila Maria Voce. Kto verí v Neho, nemôže sa neangažovať zo všetkých síl za uskutočnenie univerzálneho bratstva, za jednotu ľudskej rodiny. A toto je úloha nášho Hnutia i mnohých iných.“

V programe bolo mnoho oficiálnych stretnutí. Priblížime vám aspoň niektoré z nich.

Igino Giordani - naivná postava talianskych dejín?

Článok o Iginovi Giordanim – Focovi, spoluzakladateľovi Hnutia fokoláre. V súčasnosti prebieha proces jeho blahorečenia. V článku sa nachádzajú niektoré texty týkajúce sa Igina Giordaniho, ktoré pravdepodobne v slovenčine doteraz neboli publikované.

BERBERICH, Dominik. Igino Giordani - naivná postava talianskych dejín? In Človek a spoločnosť [online]. 2010, ročník 13, číslo 4/2010 [cit. 2011-02-11].
Dostupné na internete: http://www.saske.sk/cas/zoznam-rocnikov/2010/4/5900/. ISSN 1335-3608.

Pozvánka na stretnutie sveta pedagogiky

Srdečne Vás pozývame na stretnutie učiteľov, profesorov, študentov, rodičov, katechétov a pracovníkov z oblasti výchovy, ktoré organizuje sekcia pedagogiky hnutia Hnutie fokoláre - Nové ľudstvo - .

Stretnutie sa uskutoční 19. marca 2011 v Žiline

Miesto: Gymnázium sv. Františka z Assisi, J.M. Hurbana 44, Žilina

Čas stretnutia: 9.30 - 17.00

Hlavná téma stretnutia: Výchova ako skutok lásky

V programe ponúkame taktiež skúsenosti a informácie o vývoji v tejto oblasti.

Veľmi sa tešíme na spoločné stretnutie!

Publikácia novej webovej stránky Hnutia fokoláre

Bola pripravená nová oficiálna stránka medzinárodného Hnutia fokoláre: www.focolare.org.
Na tomto projekte pracovali viacerí viac ako rok.
Obsahuje niekoľko noviniek: „Fokoláre vo svete“, so stránkami pre všetky krajiny; prepojenie na viaceré iné stánky Diela; vstup do tematických kanálov. Otvorili sme tiež vstupy na Facebook a na Twitter pre komunikáciu so spoločenskými médiami. Ostatné novinky necháme objaviť vám...
Nakoľko ide o medzinárodnú stránku, môžte si zvoliť jazyk, v ktorom ju chcete navštíviť: taliansky, anglický, nemecký, španielsky, portugalský a ázijské jazyky.

Pozvánka na stretnutia s P. Amedeom

Slovo života január 2011

Aj tohto roku od 18. do 25. januára sa na mnohých miestach vo svete slávi Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov, hoci niekde sa slávi až v období svätodušných sviatkov. Pri tejto príležitosti zvykla Chiara príslušný biblický text zvolený na daný Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov komentovať vo svojom januárovom Slove života.

Vianoce 2010


Vianočné prianie prezidentky Hnutia fokoláre

Boh nás miloval až tak, že sa stal s nami jedno.
Kiež rozšíri naše srdcia podľa miery svojho srdca, aby nás tak urobil schopných prinášať do sveta novú vlnu lásky a pokoja.
To je moja modlitba a vianočné prianie pre každého.

Maria Voceová (Emmaus)

Slovo života december 2010

„Bohu nič nie je nemožné." (Lk 1, 37) 1

Pri anjelovom zvestovaní na Máriinu otázku: „Ako sa to stane?" (Lk 1, 34) zaznela odpoveď: „Bohu nič nie je nemožné." A na dôkaz toho jej anjel uviedol, že aj Alžbeta počala syna napriek svojej starobe. Mária uverila a stala sa Pánovou Matkou.
Boh je všemohúci. S touto jeho vlastnosťou sa vo Svätom písme stretávame často. Spomína sa, keď sa chce vyjadriť Božia moc, keď žehná, súdi, určuje chod udalostí, alebo keď uskutočňuje svoje zámery.

Slovo života november 2010

„Blahoslavení čistého srdca, lebo oni uvidia Boha.“ (Mt 5, 8)1

Ježiš svoje ohlasovanie začína „rečou na vrchu“. Nad Tiberiadským jazerom, na vŕšku neďaleko Kafarnauma, posediačky, ako to robievali učitelia, zvestuje zástupom blahoslavenstvá. V Starom zákone slovo „blahoslavený“ zaznieva viackrát, a to v zmysle chvály tomu, kto všemožne zachováva Pánove slová.

Syndikovať obsah