„Aby všetci boli jedno“ (Jn 17,21)

Pre tieto slová sme sa narodili,
pre jednotu,
aby sme prispeli
k jej uskutočneniu vo svete.

Chiara Lubichová

Slovo života - Február 2012

„Kajajte sa a verte evanjeliu“ (Mk 1, 15)

V Markovom evanjeliu sa takto začína Ježišovo posolstvo svetu, jeho zvesť o spáse: „Naplnil sa čas a priblížilo sa Božie kráľovstvo. Kajajte sa a verte evanjeliu.“
Ježišovým príchodom sa začínajú nové časy, časy milosti a spásy. Jeho prvé slová sú výzvou prijať túto závažnú správu, veď ide o samo Božie kráľovstvo, ktoré on ponúka každému a ktoré je blízke každému človeku.

Ekumenizmus v Košiciach

Kardinál Miloslav Vlk bol pozvaný svojimi priateľmi z východného Slovenska, aby sa zúčastnil zahájenia ekumenického týždňa modlitieb za jednotu kresťanov. Pravidelne sa s nimi stretával už v časoch komunizmu, predovšetkým v Tatrách na rôznych chatách.

Genfest 2012 : Postavme mosty

Genfest je celosvetovým stretnutím mládeže, ktorú spája túžba po svete bez bariér a rozdielov. Tento rok sa uskutoční už po 10-krát pod heslom Postavme mosty. Tisícky mladých ľudí tentoraz prichýli Budapešť, známa aj ako mesto mostov.

Slovo života január 2012

Aj tohto roku od 18. do 25. januára sa na mnohých miestach vo svete slávi Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov, hoci niekde sa slávi až v období svätodušných sviatkov. Tohto roku biblický verš na Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov pochádza z listu apoštola Pavla Korinťanom: „Všetci sa premeníme víťazstvom nášho Pána Ježiša Krista“ (1 Kor 15, 51 – 58).
Ako Slovo života vám ponúkame text Chiary Lubichovej napísaný ako komentár k Listu Kolosanom, ktorý sa nám zdá v súlade s vybraným veršom.

Radostné Vianoce 2011

Vianočné prianie od Hnutia fokoláre slovami prezidentky Márie Voceovej

«Úprimné blahoželania tým, ktorí žijú pre to, aby sa ľudstvo stalo skutočnou rodinou! Nech je žité Slovo jasnou hviezdou, ktorá nám zvestuje Ježiša a pozýva nás na stretnutie s Ním medzi nami, aby sme prežívali stále Vianoce».
Mária Voceová (Emmaus)

Tereza z Kalkaty a Chiara Lubichová: v službe života.

Dve ženy v službe života: v duchu tohto hesla sa konala 10. decembra v Campidoglio v Ríme ceremónia, pri ktorej bola európska cena za život „Matky Terezy z Kalkaty“ udelená in memoriam Chiare Lubichovej.
Cenu prevzala súčasná prezidentka Hnutia fokoláre Maria Voce z rúk kardinála Ennia Antonelliho, predsedu Pápežskej rady pre rodinu.

Nová aplikácia pre “Slovo na deň”


Myšlienka na každý deň, kratšia ako ”tweet” (krátka textová správa), ktorá nás povoláva k “návratu do prítomnosti” rôznymi vyjadreniami. Od dnešného dňa sa môže tiež použiť aj ako možnosť pre smartphon.
Passaparola k nám príde priamo cez novú aplikáciu, ktorú je možné stiahnuť zadarmo na tejto adrese: http://itunes.apple.com/it/app/passa-parola/id478614030?mt=8

Slovo života na december 2011

„Pripravte cestu Pánovi, vyrovnajte mu chodníky!“ (Lk 3, 4)1
Všimnite si, aké nové Slovo života máme žiť v tomto adventnom čase! Evanjelista Lukáš ho preberá od Izaiáša, proroka útechy, a prví kresťania tento text vzťahovali na Ježišovho predchodcu Jána Krstiteľa.
V tomto predvianočnom čase nás Cirkev upozorňuje na tohto Ježišovho predchodcu a vyzýva nás, aby sme sa radovali, lebo Ján Krstiteľ je ako posol, ktorý zvestuje príchod Kráľa. Ten totiž práve prichádza. Blíži sa čas, v ktorom Boh splní svoje prisľúbenia, odpustí hriechy a daruje spásu.

Chiara Lubichová: Áno človeka Bohu

„Buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi.“ Prítomnosť tohto vzývania v modlitbe Otče náš, modlitbe par excellence, a fakt, že kresťan sa musí takto modliť, vypovedajú o najvyššej hodnote tejto „vôle“, o jej súvislosti s Božím kráľovstvom, ktoré sa zavŕši len vtedy, ak sa táto vôľa bude konať na zemi, ako aj v nebi.

Knihu je možné objednať vo Vydavateľstve Nové mesto alebo emailom na adrese: knihy@nm.sk

Chiara Lubichová: Byť tvojím Slovom – Slová života 2005 - 2008


Slovo života sa zrodilo v lone Hnutia fokoláre už v jeho počiatkoch. Bolo konkrétnou odpoveďou na túžbu, ako čo najlepšie žiť vôľu Božiu v každodennom živote a je trvalým spoločníkom na ceste človeka k hlbokému vzťahu s Bohom.

Knihu je možné objednať vo Vydavateľstve Nové mesto alebo emailom na adrese: knihy@nm.sk

Gen Rosso v Českej republike


Umelci z deviatich krajín sveta prišli do Českej republiky na jeseň 2011 s projektom SILNÍ BEZ NÁSILIA . Predstavili sa v mestách Jihlava, České Budějovice a Plzeň.
Projekt SILNÍ BEZ NÁSILIA /Podpora pozitívneho sociálneho ovzdušia na školách/ získal podporu MŠMT a Európskeho sociálneho fondu. Cieľom projektu je posilnenie pozitívneho sociálneho ovzdušia na školách a prevencia násilia medzi deťmi.

Pozitívne správy z talianskej politiky

Úprimné blahoželania Andreovi Riccardi od výboru „Spoločne pre Európu“ s túžbou, aby sa vrátila nádej Taliansku a Európe.
Niekoľko členov z orientačného výboru medzinárodnej siete „Spoločne pre Európu“ vyjadrilo radosť a zablahoželalo Andreovi Ricardimu, jednému zo spoluzakladateľov tejto siete, ktorý bol vymenovaný za ministra pre Medzinárodnú spoluprácu a integráciu novej talianskej vlády.

Solidarita: Thajsko, Turecko, Taliansko


Svetový sekretariát Mladých za zjednotený svet sa stal hovorcom spoločného priania: byť nablízku tým, ktorí prežívajú bolestné okamihy, okrem jednoty a modlitby tiež konkrétnou podporou. Štartuje celosvetová akcia zhromažďovania fondov pre obete prírodných katastrof.

Mariapoli Lviv 2017 - UA účastník


ЛЬВІВ 2017
українськo - словацькe Маріаполі
8. – 12.7.2017

Тема: „Будьте однією родиною“.

Syndikovať obsah