Chlapci a dievčatá

Chlapci a dievčatá

Gen 3 smerujú veľmi vysoko…
Nepočítajú len s vlastnými silami,
ale predovšetkým so silou z neba, Boha.
Uvedomili si, že medzi tými, ktorí sa v dejinách
najhlbšie vryli do pamäti, boli svätí:
priťahovali zástupy,
mnohých priviedli k Bohu,
zmenili svet.
A to je to, čo si zaumienili robiť gen 3.
Chcú byť – a nebuďte prekvapení –
generáciou svätých.

Chiara Lubichová

Hnutie gen 3
Týmito slovami Chiara Lubichová v roku 1992 definuje tretiu generáciu Hnutia fokoláre – chlapcov a dievčatá od 9 do 17 rokov z rôznych národov, rás a kultúr, ktorí s nadšením prijali Ideál jednoty. Odvážny projekt, príťažlivé dobrodružstvo, ktoré vyviera z evanjelia a uskutočňuje sa každodennými rozhodnutiami, ktoré často vyžadujú ísť proti prúdu. Ich cieľom je priniesť revolúciu lásky do celého sveta, predovšetkým medzi chlapcov a dievčatá a uskutočňovať Ježišov testament: „Aby všetci jedno boli“ aj napriek akejkoľvek prekážke. Využívajú neodolateľnú silu lásky, usilujú sa budovať jednotu doma, v škole, na ihrisku, s kamarátmi. Keďže to robia s jednoduchosťou a priamosťou typickou pre ich vek, dokážu to, čo sa dospelým zdá ako zázrak: rodičia nachádzajú zmysel svojho vzťahu; spolužiaci sa už neizolujú; dospelí prenechávajú Bohu miesto vo svojom živote oslovení presvedčením alebo gestom nejakého chlapca alebo dievčaťa. Mnohí sa ich pýtajú: „Môžem aj ja žiť tak ako ty?“

Hnutie Chlapci a dievčatá za jednotu
Okolo gen 3 sa zhromažďuje veľký počet chlapcov a dievčat, ktorí tvoria hnutie Chlapci a dievčatá za jednotu (http://www.teens4unity.net). Gen 3 sú jeho animátori.

Chlapci a dievčatá za jednotu sú rôznych rás a jazykov, patria k rôznym cirkvám, ale aj náboženstvám alebo kultúram, ktoré nevyznávajú žiadne náboženské presvedčenie. Je ich 150 000 a pochádzajú zo 182 krajín.
Veria, že iba láska môže zmeniť svet. Chcú, aby sa Ježišova výzva v evanjeliu: „Milujte sa tak, ako som vás ja miloval“ stala skutočnosťou medzi všetkými ľuďmi na zemi.
Ich cieľom je uskutočnenie univerzálneho bratstva počnúc ich mestami a prostredím, v ktorom žijú. Rôznymi spôsobmi sa snažia odstraňovať bariéry a rozdelenia, s istotou, že ľudstvo bude raz jednou veľkou rodinou.
Uskutočňujú zlaté pravidlo: „Nerob druhým, čo nechceš, aby oni robili tebe“, ktoré sa nachádza v posvätných knihách hlavných náboženstiev sveta. Zlaté pravidlo vyzýva milovať všetkých, konkrétne a ako prvý. Jeho žitím môžu prispieť k budovaniu zjednoteného sveta.
Žijú a rozširujú novú kultúru, kultúru dávania a delenia sa. Žijú spoločenstvo dobier na svetovej úrovni, vďaka ktorému tí, čo majú viac, dávajú do spoločného a delia sa s tými, čo nemajú, ako v jednej veľkej rodine.

Iniciatívy
Cestičky jednoty: Chlapci a dievčatá organizujú rôzne stretnutia v školách, aby predstavili mnohým chlapcom a dievčatám svoj štýl života: využívajú hudobné skupiny, piesne a umelecké predstavenia na odovzdanie posolstiev o mieri a jednote; organizujú športové súťaže, hry a iné aktivity, ktoré slúžia na budovanie nových vzťahov. Venujú sa ekologickým akciám, organizujú pochody za mier, sú protagonistami miestnych a svetových akcií, ktorých cieľom je budovanie mieru.
Projekty zamerané na dávanie: Podporujú 30 mikroprojektov pre ich rovesníkov, ktorí žijú v krajinách, kde zúri vojna (v 27 krajinách).
Spolužiaci: V roku 2002 vytvorili sieť medzi školami. Prostredníctvom internetovej stránky si triedy z rôznych krajín píšu a odovzdávajú si informácie o svojich kultúrach, tradíciách a prebiehajúcich iniciatívach, ktoré budujú zjednotený svet. Prostredníctvom fondu solidarity môžu triedy prispievať na štúdium chlapcov a dievčat z chudobnejších krajín.
www.school-mates.org
Superkongresy: Sú to medzinárodné stretnutia, na ktorých sa každých 5 rokov schádzajú mladí z celého sveta. Chcú spoločne odpovedať na zložité svetové situácie tým, že podporujú stretnutia rôznych kultúr a náboženstiev, a hovoria o myšlienke zjednoteného sveta poukazujúc na uskutočnené projekty.