Nové generácie

Nové generácie

„Vždy som vkladala veľkú dôveru do mladých.
Sú budúcnosťou sveta!
Boli stvorení pre veľké ideály,
ktoré nasledujú s radikálnosťou.
Najviac ich priťahuje objav živého evanjelia,
ktoré plní, čo sľubuje.
Fascinuje ich ideál zjednoteného sveta.
Sú to mladí, chlapci a dievčatá, i deti,
ktorí prinášajú tento ideál svojim vrstovníkom".
Chiara Lubichová

Mladí mieria vysoko. Svojím životom a jazykom typickým pre mladých: hudba, umelecké, športové a kultúrne predstavenia, prinášajú ideál jednoty svojim vrstovníkom, či už v malých skupinkách alebo pri rôznych iniciatívach a veľkých svetových manifestáciách. Používajú všetky komunikačné prostriedky: priame prenosy, satelitné spojenia, internet. Uskutočňujú rôzne projekty zamerané na solidaritu a mier na národnej i medzinárodnej úrovni.

Chlapci a dievčatá sa snažia odovzdať svoje skúsenosti s jednotou a vďaka svojej angažovanosti a kreativite sa stávajú hlavnými predstaviteľmi ideálu zjednoteného sveta.

Deti prostredníctvom rôznych iniciatív, ale predovšetkým vlastným svedectvom vedia odovzdať evanjeliový ideál svojim rovesníkom. Ich evanjeliový spôsob myslenia sa často dotýka aj sŕdc dospelých.