Slovo života - Január 2018

„Tvoja pravica, Pane, je preslávená mocou.“ (Ex 15, 6)

Slovo života nám tento mesiac pripomína verš z Mojžišovho hymnu, ktorý sa v Starom zákone nachádza v časti, v ktorej Izrael jasá nad Božím zásahom do jeho vlastných dejín. Oznamuje v ňom rozhodujúci význam Božieho pôsobenia pri záchrane ľudu počas dlhého prechodu od vyslobodenia z egyptského otroctva až po príchod do zasľúbenej zeme.
Táto púť bola poznačená ťažkosťami a utrpením, prebiehala však pod bezpečným Božím vedením aj vďaka spolupráci niekoľkých osôb, Mojžiša a Jozueho, ktorí sa dali k dispozícii pre Boží plán spásy.

„Tvoja pravica, Pane, je preslávená mocou.“

My si ľahko dávame moc do súvisu so silou moci a tá je neraz medzi ľuďmi a národmi príčinou útlaku a konfliktov. Božie slovo nám však prináša poznanie, že pravou mocou je láska, tak ako sa prejavila skrze Ježiša. On, preto, aby nám otvoril cestu k oslobodeniu a stretnutiu s Otcom, absolvoval úplnú ľudskú skúsenosť až po smrť. Vďaka nemu sa prejavila mocná Božia láska k ľuďom.

„Tvoja pravica, Pane, je preslávená mocou.“

Keď sa pozrieme na seba, musíme úprimne uznať svoje obmedzenia. Ľudská krehkosť vo všetkých svojich formách, v telesnej, morálnej, psychologickej i spoločenskej, je nepopierateľnou skutočnosťou. No práve tu máme možnosť zakúsiť Božiu lásku. On chce, aby všetci ľudia, jeho deti, boli šťastné. Kvôli tomu je stále pripravený ponúknuť svoju mocnú pomoc tým, ktorí sa pre vytváranie spoločného dobra, pokoja a bratstva s pokorou zveria do jeho rúk.
Uvedený citát bol múdro zvolený na slávenie Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov v tomto mesiaci. Koľko utrpenia sme si počas uplynulých storočí dokázali navzájom spôsobiť, vytvorili sa hlboké rozkoly a nedôvera, porozdeľovali sa spoločenstvá aj rodiny.

„Tvoja pravica, Pane, je preslávená mocou.“

Potrebujeme modlitbami prosiť o milosť Božieho daru jednoty. Súčasne sa však môžeme ponúknuť, že budeme Božími nástrojmi lásky na budovanie mostov. Keď v roku 2002 pozvali Chiaru Lubichovú, aby sa na zhromaždení Ekumenickej rady cirkví v Ženeve podelila so svojím učením a skúsenosťami, povedala:
„Dialóg prebieha takto: v prvom rade sa nastavíme na rovnakú úroveň, na akej je náš partner, nech by to bol ktokoľvek, a potom ho počúvame, pričom vytvoríme vo svojom vnútri úplné prázdno... Takýmto spôsobom v sebe druhého prijmeme a porozumieme mu... A on, pretože bol vypočutý s láskou, je tiež ochotný vypočuť si naše slová.“
Využívajme počas tohto mesiaca naše každodenné kontakty na upevnenie a obnovenie vzťahov plných úcty a priateľstva s ľuďmi, rodinami alebo skupinami, ktoré sú členmi iných cirkví, ako je tá naša.
A prečo by sme nemohli zahrnúť do našich modlitieb a aktivít aj rozkoly vnútri nášho cirkevného, politického alebo občianskeho spoločenstva či vlastnej rodiny? Potom budeme môcť s radosťou dosvedčiť: „Tvoja pravica, Pane, je preslávená mocou.“

Letizia Magriová