Slovo života - December 2017

„Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova.“ (Lk 1, 38)

V Palestíne na bezvýznamnej periférii mocnej Rímskej ríše prišla k mladej žene neočakávaná, prekvapujúca návšteva. Boží posol jej priniesol pozvanie a čakal na jej odpoveď.
„Raduj sa!“ pozdravil ju anjel a potom jej vyjavil nezištnú Božiu lásku k nej a požiadal ju o spoluprácu na jeho zámere s ľudstvom.
Mária s úžasom a s radosťou prijíma dar tohto osobného stretnutia s Pánom a s plnou dôverou v Božiu lásku sa celá oddáva tomuto ešte neznámemu plánu.
Svojím veľkodušným a úplným: „Hľa, služobnica Pána“ sa Mária pevne rozhodla pre službu Pánovi a ľuďom. Vlastným príkladom tak všetkým ukázala žiarivý spôsob priľnutia k Božej vôli.

„Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova.“

Pri meditácii tejto vety Chiara Lubichová napísala: „Pre napĺňanie svojich plánov Boh potrebuje len ľudí, ktorí sa mu odovzdajú v plnej pokore a pripravenosti ako sluhovia. Mária týmto postojom necháva všetok priestor Bohu pre jeho stvoriteľskú činnosť, stáva sa skutočným predstaviteľom ľudstva, preberá na seba jeho osud. Lenže výraz „Boží sluha“ nie je len vyjadrením pokory, je to aj vznešený titul, akým označovali osoby významné pre dejiny spásy, napríklad Abraháma, Mojžiša, Dávida a prorokov. Mária týmito slovami potvrdzuje svoju veľkosť.“ [1]

„Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova.“

Aj my môžeme vo svojom živote objaviť Božiu prítomnosť a zachytiť „slovo“, ktorým sa ku nám obracia s pozvaním stať sa v dejinách, práve tu a teraz, súčasťou jeho plánu lásky. Môže sa stať, že nás brzdí naša krehkosť a pocit nehodnosti. Nezabúdajme preto na anjelove slová: „Bohu nič nie je nemožné.“[2] Dôverujme viac jeho moci než vlastným silám.
Takáto skúsenosť nás zbaví rôznych vplyvov a domýšľavosti, že si vystačíme sami. Pomôže nám, aby sa prejavila všetka naša pozitívna sila a schopnosti, o ktorých sme ani nevedeli, že ich máme, až nakoniec budeme aj my schopní milovať.
Jeden manželský pár k tomu povedal: „Hneď od začiatku nášho manželstva sme poskytovali náš dom príbuzným detí, ktoré ležali v nemocnici v našom meste. Cez náš dom prešlo vyše sto rodín, vždy sme sa však snažili byť pre nich aj rodinou. Ekonomickú stránku takejto pohostinnosti nám často pomáhala zvládať aj Prozreteľnosť, no najskôr tu musela byť naša ochota. Nedávno nám prišla určitá suma peňazí a my, presvedčení o tom, že sa iste niekomu bude hodiť, sme sa rozhodli odložiť ju bokom. Krátko nato naozaj prišla jedna požiadavka. Celé to je hra lásky s Bohom a my len musíme dbať na to, aby sme sa vedeli prispôsobiť a nevypadli z tejto hry.

„Hľa, služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova.“

V žití tejto vety z evanjelia nám môže pomôcť Chiarina rada, aby sme prijímali Božie slovo tak ako Mária: „V úplnej odovzdanosti, lebo vieme, že to nie je ľudské slovo. Keďže ide o Božie slovo, zahŕňa v sebe aj Kristovu prítomnosť. Prijmi teda Krista prítomného v jeho slove a s aktívnou ochotou ho okamih za okamihom uvádzaj do života. Ak budeš takto postupovať, svet opäť uvidí kráčať Krista po uliciach našich moderných miest, Krista v tebe, oblečeného ako všetci ostatní, pracujúceho v úradoch, v školách, v najrozličnejších prostrediach, medzi všetkými ostatnými.“ [3]
V tomto období príprav na Vianoce sa aj my snažme podobne ako Mária nájsť si trochu času na osobný dialóg s Bohom, napríklad aj čítaním evanjelia.
Skúsme rozpoznávať Boží hlas v našom Slovom osvietenom svedomí, ktoré bude takto vnímavejšie na potreby bratov a sestier, ktorých stretávame.
Pýtajme sa sami seba: Ako môžem dnes sprítomňovať Ježiša tak, aby som, tam, kde žijem, prispieval k vytváraniu rodiny v ľudskom spoločenstve?
Naša odpoveď: „Hľa, služobnica Pána“ umožní Bohu rozosievať okolo nás pokoj a v našom srdci sa bude rozhojňovať radosť.

Letizia Magriová

[1] Porov. Chiara Lubichová, Non perdere l’occasione, Città Nuova, 25, [1981], 22, s. 40.
[2] Porov. Lk 1, 37.
[3] Porov. Chiara Lubichová, Non perdere l’occasione, Città Nuova, 25, [1981], 22, s. 40-41.