Slovo života - Október 2017

„Zmýšľajte tak ako Kristus Ježiš.“ (Flp 2, 5)

Apoštol Pavol počas väznenia za svoje hlásanie napísal list kresťanskému spoločenstvu v meste Filipy. Evanjelium tam ako prvý priniesol on, mnoho ľudí tam uverilo a s nasadením sa zapojili do nového života a svedčili o kresťanskej láske aj po Pavlovom odchode. Z takýchto správ mal Pavol veľkú radosť, a aj preto je jeho list plný lásky k Filipanom.
Povzbudzuje ich, aby napredovali, aby rástli ako jednotlivci aj ako spoločenstvo, a preto im pripomína vzor, od ktorého si majú osvojovať evanjeliový životný štýl.

„Zmýšľajte tak ako Kristus Ježiš.“

A ako „zmýšľa“ Kristus? Ako sa dajú spoznať najhlbšie Ježišove priania, aby sme ho mohli napodobňovať?
Pavol to pochopil: Ježiš Kristus, Boží Syn, sa úplne daroval, zostúpil medzi nás, stal sa človekom a bol naplno oddaný službe Otcovi, aby nám umožnil stať sa Božími deťmi .
Svoje poslanie napĺňal skrze spôsob, akým žil celý svoj pozemský pobyt: nepretržite sa znižoval na úroveň, z ktorej sa mohol priblížiť k tomu, kto bol najmenší, slabý či neistý, aby ho pozdvihol, aby sa konečne mohol cítiť milovaný a zachránený: malomocný, vdova, cudzinec, hriešnik.

„Zmýšľajte tak ako Kristus Ježiš.“

Aby sme v sebe spoznávali a pestovali Ježišovo zmýšľanie, uvedomme si predovšetkým prítomnosť jeho lásky a silu jeho odpustenia v nás samotných, potom hľaďme na neho a osvojme si jeho spôsob života, ktorý nás pobáda otvoriť si srdce, rozum a náruč a prijímať každého takého, aký je. Vyhýbajme sa akémukoľvek posudzovaniu druhých a od osôb, ktoré stretáme, sa radšej nechajme obohatiť tým pozitívnym, aj keby bolo pod nánosom nedostatkov a omylov a my máme pocit, že hľadaním pozitívnych stránok len strácame čas.
Nezištná láska je ten najsilnejší cit, ktorý môžeme od Ježiša prebrať. Je to vedomé odhodlanie dať sa ostatným k dispozícii s našimi malými či veľkými schopnosťami, aby sme odvážne a konkrétne budovali pozitívne vzťahy vo všetkých našich životných prostrediach. Je to tiež schopnosť vedieť čeliť ťažkostiam, nedorozumeniam a nezhodám s duchom pokoja a s rozhodnutím nájsť cestu dialógu a súladu.

„Zmýšľajte tak ako Kristus Ježiš.“

Chiara Lubichová, ktorá sa po celý život nechala viesť evanjeliom a zakúsila jeho silu, napísala:
„Napodobňovať Ježiša znamená pochopiť, že my kresťania máme zmysel, ak žijeme pre druhých, ak svoju existenciu chápeme ako službu bratom, ak celý svoj život založíme na tomto základe. Takto budeme uskutočňovať to, čo Ježišovi najviac leží na srdci. Pochopili sme evanjelium. A budeme skutočne blažení."

Letizia Magriová

[1] Porov. Gal 4, 6: „Pretože ste synmi, poslal Boh do našich sŕdc Ducha svojho Syna a on volá: ‚Abba, Otče!‘“ Tiež Jn 1, 12: „Ale tým, ktorí ho prijali, dal moc stať sa Božími deťmi.“

[2] Porov. Chiara Lubichová, Beati quelli che si amano a vicenda, Città Nuova, 26, (1982) 6, s. 43.