Božie ucho je na tvojom srdci

Čas odpočinku je vhodnejší pre modlitbu. Myšlienka Klausa Hemmerleho (1929 – 1994), bývalého biskupa z Aachenu (Nemecko) o umení modliť sa

Augustín nám ukazuje jeden z najcennejších náhľadov do tajomstiev modlitby: „Boh má svoje ucho na tvojom srdci“ (Vysvetlenia k žalmu 147).

Umením modlitby je teda nechať Božie ucho na našom srdci, naše srdce otvoriť pre Božie ucho. Je to vlastne umenie pre každého; lebo nie je to naše umenie, ale umenie Ducha, ktorého nám Boh dáva a ktorý sa v nás modlí, lebo my nevieme, ako a za čo sa máme modliť (por. Rim 8,26n.).

[…]Modliť sa znamená pozdvihnúť srdce k Bohu. Ale podarí sa to? Nie je okruh nášho vnímania príliš úzky na to, aby naše srdce dosiahlo samo od seba Boha? Nie je sila nášho srdca na to príliš slabá? Nevisia na našom srdci záťaže, ktoré ho zaťažujú, ochromujú, strhávajú nadol? Čo nám dá odvahu povedať: Naše srdce máme u Pána?

Jeho ucho. Sklonil ho k nám. Otec počúva Syna. A ten zostúpil k nám, do nášho tela, do nášho srdca. Otec počúva v srdci svojho Syna všetky tóny nášho srdca, nachádza v srdci Syna naše srdce. Počúva v ňom nás samých, ktorí sme v ňom stvorení, milovaní, nesení, prijatí, privinutí.

Pozdvihnúť naše srdce znamená nechať naše srdce tam, kde je, ale objaviť, že tam, kde je, je pri nás Božie srdce v srdci svojho Syna. Vrhnime sa do neho, a on nás pozdvihne. V ňom je Božie ucho na tvojom srdci, v ňom je tvoje srdce na Božom uchu.

(...) Obrátene to platí takisto: Boh má svoje srdce na tvojom uchu. Nezjavil ti, nepovedal ti, nedal ti iba niečo zo seba, ale seba samého. Keď mu veríš, keď sa muotvoríš, keď ho počúvaš, tak počuješ nie iba nejakú správu, návod, príkaz. Počuješ jeho srdce. Zostaň pri ňom, kým neobjavíš jeho srdce. On potrebuje tvoje trpezlivé počúvanie, aby ti mohol otvoriť svoje srdce; lebo iba tvoja trpezlivosť chápe lásku a učí sa láske. Kto ho však miluje, tomu sa zjaví a bude u neho prebývať (Jn 14,21-23).

Boh má svoje srdce na tvojom uchu, aby skrze tvoje ucho preniklo jeho srdce do tvojho srdca, aby sa stalo tvojím srdcom. Božie ucho na tvojom srdci - Božie srdce na tvojom uchu: vzájomná hra lásky. Len ten, čo sa modlí, pozná Boha. Len ten, čosa modlí, pozná človeka.

Klaus Hemmerle: „Tvoje srdce na Božom uchu; Ako sa správne modliť“
Slovenský preklad Peter Volek, pôvodný názov: „Dein Herz an Gottes Ohr“, vydal Spolok sv. Vojtecha v roku 2014