Nová kniha doteraz nepublikovaných textov Chiary Lubichovej o tajomstve Ježišovej opustenosti

Vo Vydavateľstve Nové mesto vychádza nová kniha Chiary Lubichovej „Ježiš Opustený“, ktorá nás môže sprevádzať nielen počas pôstneho obdobia.

Chiara Lubichová: Ježiš Opustený
Zostavil Hubertus Blaumeiser
Preklad Katarína Jančišinová, Zora Kuchárska

Ježiš, ktorý sa cíti na kríži opustený nielen ľuďmi, ale aj svojím nebeským Otcom, je priepastným tajomstvom, čo naznačuje rozprávanie Markovho a Matúšovho evanjelia. Ide o takú neslýchanú skutočnosť, že kresťanstvo po stáročia radšej upriamovalo pozornosť na iné aspekty Ježišovho utrpenia.

A predsa na konci druhého tisícročia Chiara Lubichová jedného dňa cítila, že si má položiť túto otázku: „Čakal som dvadsať storočí, aby som sa ti dal poznať. Ak ma ty nemiluješ, kto ma bude milovať?“ Už od začiatku svojho duchovného dobrodružstva Lubichová totiž Ukrižovaného prosila: „Daj mi vstúpiť do svojho najväčšieho utrpenia.“ A práve v Ježišovom výkriku na kríži postupne objavila väčšiu lásku, kľúč k jednote, tvár Boha, čo sa najviac prihovára ľudstvu dneška.

Cez stránky, čiastočne ešte nepublikované, pri ktorých sa vychádzalo z poznámok, listov, príhovorov, denníkov, nás tento zväzok pozýva k tomu, aby sme nanovo prežili objav Boha, ktorý sa z lásky neváhal stať otázkou všetkých otázok: „Bože môj, Bože môj, prečo si ma opustil?“

ISBN 978-80-89621-32-3
160 strán
Cena 6,0 €

Knihu je možné si objednať na adrese: knihy@nm.sk