Slovo života – marec 2017

„Zmierte sa s Bohom!“ (2 Kor 5, 20)

V mnohých častiach sveta prebiehajú krvavé vojny, sú akoby bez konca, dotýkajú sa rodín, kmeňov aj národov. Dvadsaťročná Glória hovorí: „Dostali sme správu, že vypálili jednu dedinu a mnohí obyvatelia stratili úplne všetko, zostali s prázdnymi rukami. S priateľmi sme začali zbierku vecí základnej potreby: matracov, odevov aj potravín. Vyrazili sme a po osemhodinovej jazde sme ich našli v zúfalom stave. Počúvali sme ich, objímali, utešovali, utierali im slzy... Jedna rodina sa nám zverila: „Naše dievčatko zostalo v dome, čo nám spálili, mali sme pocit, že umierame spolu s ňou. Vo vašej láske teraz nachádzame silu odpustiť ľuďom, ktorí to spôsobili!“

Aj apoštol Pavol, ktorý spočiatku prenasledovateľ kresťanov, prežil na svojej životnej ceste skúsenosť, pri ktorej sa celkom neočakávane stretol s bezodplatnou Božou láskou, ktorá ho potom poslala ako vyslanca zmierenia vo svojom mene.

Stal sa zapáleným a vierohodným svedkom tajomstva Ježišovej smrti a zmŕtvychvstania, ktorým Ježiš zmieril svet so sebou, aby všetci mohli spoznať a zakúsiť život v spoločenstve s ním a s bratmi. Skrze Pavla evanjeliové posolstvo zasiahlo a fascinovalo dokonca aj pohanov, ktorých považovali za najvzdialenejších od spásy: Zmierte sa s Bohom!

Napriek chybám, čo nás deprimujú, alebo falošným istotám, čo nás zavádzajú, že Božie milosrdenstvo – čiže až prehnanú lásku! – nepotrebujeme, dajme aj my Bohu možnosť, aby uzdravil naše srdce, nech sme konečne slobodní a schopní podeliť sa o tento poklad s ostatnými. Tak prispejeme k Božiemu zámeru, aby celé ľudstvo a všetko stvorenstvo žilo v pokoji a prekonalo historické protirečenia, ako odporúča Chiara Lubichová v jednom svojom texte:
„(...) Boh nám podal najväčší dôkaz svojej lásky na kríži, smrťou svojho Syna. Prostredníctvom Kristovho kríža nás zmieril so sebou. Táto základná pravda našej viery je dnes veľmi aktuálna.

Celé ľudstvo očakáva toto zvestovanie: áno, Boh so svojou láskou je blízko ku všetkým a každého vášnivo miluje. Prinášať svetu túto správu je potrebné, no môžeme tak urobiť až vtedy, keď ju najskôr budeme znova a znova zvestovať samým sebe, aby sme sa cítili obklopení touto láskou aj vtedy, keď to tak vôbec nevyzerá. (...) Všetky naše postoje by mali potvrdzovať vierohodnosť pravdy, ktorú ohlasujeme. Ježiš jasne povedal, že skôr ako položíme obetu na oltár, najprv sa máme zmieriť so svojím bratom alebo sestrou, ak majú niečo proti nám (porov. Mt 5, 23 – 24)... Milujme sa tak, ako nás on miloval, bez odmietania a predsudkov, otvorení prijímať a oceňovať pozitívne prvky nášho blížneho, pripravení dať život jeden za druhého. To je hlavné Ježišovo prikázanie a rozlišovací znak kresťanov, platný dnes rovnako ako v časoch prvých Kristových nasledovníkov. Žiť toto slovo znamená stať sa zmierovateľmi.“

Takýto život obohatí naše dni o priateľské a zmierlivé gestá v našej rodine i medzi rodinami v našej Cirkvi a v každom občianskom či náboženskom spoločenstve, do ktorého sme zapojení.

Letizia Magriová