V UNESCU po dvadsiatich rokoch: „nanovo vymyslieť mier“

V Paríži, v sídle UNESCO, si 15. novembra pripomenú Chiaru Lubichovú a záväzok Hnutia fokoláre žiť pre mier a svedčiť o mieri.

17. decembra 1996 bola v Paríži odovzdaná Chiare Lubichovej Cena UNESCO za výchovu k mieru s nasledujúcou motiváciou: „V čase, keď etnické a náboženské rozdiely príliš často vedú k násilným konfliktom, toto hnutie stavia mosty medzi ľuďmi, generáciami, sociálnymi triedami a národmi.“ Pri tejto príležitosti Chiara Lubichová vtedy vysvetlila charakteristický obsah a spôsob Hnutia fokoláre v nasadení sa „prinášať v našej dobe - spolu s mnohými ďalšími hodnotnými a vzácnymi organizáciami, iniciatívami, dielami - jednotu a mier na našu planétu.“

O dvadsať rokov neskôr, takmer rok po teroristických útokoch práve v Paríži, zatiaľ čo vojny a ozbrojené konflikty rozsievajú hrôzu a skazu v mnohých častiach zeme, Hnutie fokoláre spolu s Výkonnou radou UNESCO a stálym pozorovateľom Svätej Stolice má v úmysle znovu potvrdiť a dosvedčiť na rovnakom mieste svoje nasadenie pre jednotu a mier.

Usilovať sa o mier dnes znamená nanovo vymyslieť mier v mnohých oblastiach: svetová ekonomika, medzinárodné právo, výchova k mieru na všetkých úrovniach. Nanovo vymyslieť mier znamená doceňovať kultúrnu rozmanitosti, a síce bohatstvo identity jednotlivých národov; formovať nové generácie ku kultúre dialógu a stretnutia; konsolidovať pluralizmus totožností v mestskom prostredí; obozretne sa vysporiadať s otázkou migrácie; chrániť životné prostredie a planetárny „spoločný dom“; bojovať proti korupcii a podporovať právny štát na všetkých úrovniach; zastaviť nárast vojenských výdavkov a obchodu so zbraňami; prehodnotiť Európu a integračné procesy vo veľkých kontinentálnych oblastiach; pracovať na novom bezpečnostnom usporiadaní, stabilite a spolupráci v oblasti Stredného východu.

15. novembra 2016 sa chce v sídle UNESCO dať hlas prebiehajúcim procesom, myšlienkam a osvedčených postupom, ktoré chce Hnutie fokoláre ako výraz nadnárodnej občianskej spoločnosti zdieľať s tými, ktorí sa usilujú o mier. Program sa bude odvíjať okolo dvoch tém: „Výchova k mieru v piatich perspektívach“ (vzdelanie, zdroje a ekonómia, právo, ekológia, umenie) a „Aký dialóg v rozdelenom svete?“ a v dvoch častiach: „Náboženstvá: problémy alebo pramene mieru?“ a „Politika a ekonomika v medzinárodnom neporiadku.“

Bude to udalosť venovaná kultúre dialógu a mieru, ku ktorému Chiara Lubichová povzbudila a dala mu novú inšpiráciu. „Mier má nové mená,“ znelo jej presvedčenie. S prispením všetkých, počnúc medzinárodnými organizáciami, mier „si vyžaduje prekonať kategóriu nepriateľa, akéhokoľvek nepriateľa. Nestačí sa iba zriecť vojny; mali by sme vytvoriť podmienky, aby každý národ mohol milovať vlasť toho druhého ako jeho vlastnú vo vzájomnej a nezištnej výmene darov.“ Na naplnenie tohto cieľa si Hnutie fokoláre osvojilo ako životnú líniu to, čo Ježiš „zanechal ako normu pre ľudstvo: vzájomnú lásku. On vedel, že norma vzájomnej lásky bude potrebná, aby existoval mier a jednota vo svete, aby sa tam mohla vytvoriť jedna rodina. Samozrejme, pre hocikoho, kto sa dnes chystá presunúť hory nenávisti a násilia, je úloha obrovská a ťažká. Ale to, čo je nemožné miliónom izolovaných a rozdelených osôb sa ukazuje možné ľuďom, ktorí si zo vzájomnej lásky, vzájomného porozumenia a jednoty urobili hlavný zmysel ich života.“

Prevzaté z: Vatican Insider, 29.10.2016