Slovo života - August 2016

„Len jeden je váš Učiteľ, vy všetci ste bratia.“ (Mt 23, 8)

Už viac ako sedemdesiat rokov sa nám dostáva do rúk letáčik so Slovom života, ktoré chceme žiť. Čítame si jeho obsah, ale najviac by sme si priali mať stále na pamäti jeho základnú vetu, slovo z Písma, často Ježišovo. Slovo života nie je obyčajnou meditáciou, prihovára sa nám v ňom Ježiš, pozýva nás ku skutočnému životu, vedie nás k tomu, aby sme stále milovali a premieňali náš život na dar.

Je vynálezom Chiary Lubichovej, ktorá takto hovorí o jeho vzniku: „Cítila som hlad po múdrosti, a práve preto som študovala filozofiu. Ba viac: podobne ako mnohí mladí ľudia hľadala som pravdu a verila som, že ju nájdem v štúdiu. A tu sa objavila jedna z významných myšlienok v začiatkoch hnutia, o ktorú som sa hneď podelila so svojimi spoločníčkami: ,Prečo hľadať pravdu, keď ona žije vtelená v Bohočloveku, v Ježišovi? Ak nás priťahuje pravda, všetko zanechajme, hľadajme a nasledujme jeho.‘ A tak sme aj spravili.“

Vzali do ruky evanjelium a začali ho čítať slovo za slovom. Otváralo sa im úplne novým spôsobom. „Každé Ježišovo slovo bolo lúčom žiarivého svetla plného božskosti! (...) Jeho slová sú jedinečné, večné (...), očarujúce, napísané s Božím umom, (...) boli to slová života, ktoré bolo treba uvádzať do života, slová všeobecne platné v priestore a v čase.“ Objavovali, že nezostali naviazané na minulosť, nie sú prostou spomienkou, lež sú to slová, s ktorými sa Ježiš naďalej obracia na nás, podobne ako na všetkých ľudí na každom mieste a v každej dobe.

No skutočne je naším učiteľom Ježiš?
Život nás zahŕňa najrozličnejšími ponukami, množstvom ideových vodcov, medzi ktorými sú aj čestní a osvietení ľudia, ale aj zvrátení, čo navádzajú dokonca na násilie. Ježišove slová však majú hĺbku a schopnosť strhnúť nás, čo iným chýba, či už ide o slová filozofov, politikov či básnikov. Sú to slová života, je možné podľa nich žiť, poskytujú plnosť života, komunikujú nám priamo Boží život.

Každý mesiac sa sústreďujeme na jedno a tak evanjelium pomaly preniká do nášho bytia, premieňa nás, nadobúdame Ježišovo zmýšľanie, získavame schopnosť reagovať na najrozličnejšie situácie. Ježiš sa stáva naším učiteľom.
Niekedy si slovo života môžeme prečítať spoločne. Snažíme sa, aby nám ho objasňoval sám Ježiš, Zmŕtvychvstalý živý medzi nami zhromaždenými v jeho mene. On nám ho aktualizuje, pomáha pochopiť a uvádzať do života.

Najväčšia novota pri Slove života spočíva v tom, že sa môžeme podeliť o skúsenosti a milosti, ktoré sa zrodili, keď ho žijeme. Chiara to vysvetľuje, odvolávajúc sa na jeho začiatky, platí to však aj dnes: „Cítili sme, že sa musíme s ostatnými podeliť o to, čo sme zakúsili, už aj preto, lebo skúsenosť, ktorú darujeme, zostáva a buduje náš vnútorný život, ak však svoju skúsenosť nedarujeme, duša sa pomaly ochudobňuje. Počas celého dňa sme intenzívne žili slovo a výsledky sme nekomunikovali len medzi sebou navzájom, ale odovzdávali sme ich aj osobám, ktoré sa pridávali k prvej skupinke. (...) Keď sme ho žili, nebolo to už, že ho žijem ja alebo my, ale slovo žilo vo mne a v skupine. A to bola kresťanská revolúcia so všetkými svojimi dôsledkami.“
A tak to môže byť aj pre nás dnes.

Fabio Ciardi

[1] Scritti spirituali 3, Città Nuova, Rím 1979, s.124
[2] Tamtiež, s. 128, 130