On city: Sieť svetla, ktoré osvieti planétu

Medzinárodná konferencia za účasti približne 900 ľudí z celého sveta, zo všetkých kontinentov, rôznych národností, náboženstiev a povolaní. Stretli sa, aby viedli dialóg o výzvach a perspektívach života v meste na svetovej úrovni . Na základe zdieľaných pozitívnych skúseností a projektov hľadajú inšpiráciu ako ďalej žiť mesto a výzvy v ňom.

Stretnutie sa uskutočnilo v Centre Mariapoli v Castelgandolfe od 1. do 3.apríla 2016. Konferencia bola organizovaná Hnutím fokoláre v úzkej spolupráci medzi Novým Ľudstvom, Mladými za zjednotený svet a AMU ( Akcia pre zjednotený svet).

Ako ďalej žiť v mestách každodenný život? V mestách, ktoré denne zápasia s takými problémami ako vojna, terorizmus, prijatie a integrácia migrantov do spoločnosti, atomizácia rozličných komunít v rámci mesta, bezdomovci, chudoba, nezamestnanosť, ekológia...Všetky dôležité témy prebiehajú formou prednášok , seminárov a pracovných skupín a zdieľané skúsenosti a projekty z celého sveta hovoria, že ani jeden „malý“ skutok lásky nevyjde nazmar a ani jedna „malá“ skúsenosť nebude malá, ak ju naplníme odvahou.

Tohtoročný program mal tri základné témy:

Mestá v dialógu - Potenciál dialógu v konfliktných situáciách.
Súčasné mesto je rozdelené na mnoho „miest“, uzavretých komunít, vzdialených od seba pre bariéry rozdielnosti, strachu, bez možnosti stretnúť sa a porozumieť si. Aké dôležité sú pozitívne a životaschopné skúsenosti, ktoré hovoria, že život v meste môže byť viac solidárny, zaručujúci dôstojnejší život pre všetkých.

Mesto v akcii - Participácia a aktívne občianstvo
Ako ovplyvňovať dejiny a život okolo nás, keď nemáme ekonomickú a politickú moc?
Na túto otázku odpovedá participácia (spolurozhodovanie) a aktívne občianstvo (spoluzodpovednosť), ktoré hľadá spôsoby, ako ľudí spájať a nie rozdeľovať. Cristina Montoya, profesorka z univerzity Sophia v Loppiane, predstavuje stratégiu 3 otázok: „ Aký je najkrehkejší hlas vo vašom meste? Aké je najväčšie bohatstvo vášho mesta? Čím najviac trpia mladí vo vašom meste?“ Odpoveďou sú napríklad takéto aktivity: zakladanie škôlok, upevňovanie kultúrneho dedičstva formou stretávania sa, príprava rôznych kurzov a dielní pre deti a mladých, organizácia koncertov a festivalov, spolupodieľanie sa na plánovaní mesta (Projekt Mesto sme my) alebo účasť na komunálnej politike. Hľadanie, podporovanie a zapájanie sa do iniciatív a projektov, ktoré menia beh každodenného života v meste, je odpoveďou, ako ovplyvňovať život okolo nás, ako vytvárať nové vzťahy.

Networking - Zosieťované mestá
Praktické nástroje potrebné na realizáciu bratstva v mestách.
Starostka Castel Gandolfa Milvia Monachesi predstavuje Projekt Mestá pre bratstvo (Zosieťované mestá), do ktorého je zapojených už 140 miest a ktoré sú zamerané na zber, rozširovanie a podporu skúseností a overenej praxe pri budovaní bratstva v spoločnosti postavenej na solidarite, v ktorej sa všetkým bude lepšie žiť. Približujú inštitúcie ľuďom a vyzývajú k zodpovednému občianstvu. Je to výzva urbanistická, kultúrna a politická, vytvoriť s pomocou dialógu mesto „sen“, ktoré sa trpezlivo približuje obyvateľom mesta, každej jednej osobe.

Mária Seppová