Nová kniha doteraz nepublikovaných textov Chiary Lubichovej o Eucharistii

Vo Vydavateľstve Nové mesto vychádza nová kniha Chiary Lubichovej „Eucharistia“.

Chiara Lubichová: Eucharistia
Zostavil P. Fabio Ciardi OMI
Preklad Štefan Kmeť

Ježiš v Eucharistii, trvalý každodenný spoločník Chiary Lubichovej, sa postupne prejavoval ako jej najdôvernejší partner, živá prítomnosť Boha tu na zemi a ako záruka a tvorca jednoty. Zozbierané texty obsahujú nezverejnené skutočné udalosti, stránky z denníka a úryvky z príhovorov, ako aj publikované, no často takmer neznáme spisy a vykresľujú toto postupné prenikanie do trojičného spoločenstva, ktoré vytvára „jedno telo a jednu dušu“.

„Eucharistia vytvára medzi bratmi spoločenstvo a to je nádhera. Keby to ľudstvo zobralo vážne, prinieslo by to nepredstaviteľné rajské dôsledky. Keďže nás Eucharistia zjednocuje, je logické, že každý sa k ostatným správa ako k bratom. Eucharistia vytvára rodinu Božích detí, Ježišových bratov a bratov medzi sebou navzájom. (...) To, že (Ježiš) Eucharistiou zjednotil kresťanov so sebou samým aj medzi nimi navzájom do jedného tela, do svojho tela, dáva Cirkvi život v jej najhlbšej podstate: Kristovo telo, bratstvo, jednotu, spoločenstvo s Bohom...“

Príbeh Chiary Lubichovej, skôr než by mal byť nejakým učením, je predovšetkým hlbokou osobnou skúsenosťou, s ktorou sa vedela podeliť. Je to rozprávanie, z ktorého sa stáva „mystagógia“ – zasvätenie, triezva presvedčivá ponuka, schopná vtiahnuť čitateľa do rovnakej skúsenosti.

ISBN 978-80-89621-21-7
120 strán
Cena: 6 €

Knihu je možno objednať na adrese: knihy@nm.sk