Ekumenická slávnosť v Bratislave

V Bratislave sa 19. januára večer vo františkánskom kostole konala celobratislavská ekumenická bohoslužba slova. Prítomní boli z celej Bratislavy a ako po minulé roky, stretli sa na nej veriaci gréckokatolíckej, baptistickej, metodistickej, reformovanej, evanjelickej a rímskokatolíckej cirkvi.

Kvalitným spevom tento rok sprevádzali liturgiu mnohopočetné a miešané spevácke zbory z evanjelickej cirkvi, cirkvi baptistov a domáci františkánsky spevokol.

Modlitba všetkých zjednotila a vytvorila z rôznosti cirkví jednu Ježišovu rodinu, kde úsmev a radosť na tvárach veriacich prezrádzal, že sa všetci cítili ako skutoční bratia a sestry. Tohtoročné pozvanie spoločne zdieľať misiu ohlasovania skutkov Pánových bolo vyjadrené prijatím kúska chleba namočeného v soli, s úmyslom byť spoločne soľou a svetlom sveta, ako k tomu pozývali oficiálne texty Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov.

Po bohoslužbe mnohí vyjadrili svojej poďakovania za silnú skúsenosť jednoty, lebo aj zo strany predstaviteľov jednotlivých cirkví cítili pokojné vzájomné prijatie a otvorenosť pre druhého. Zvláštna radosť a pokoj, ktoré si včera prítomní odnášali, povzbudzujú jednotlivé cirkvi na ďalšiu spoluprácu a prehlbovanie vzájomných vzťahov.

Po skončení bohoslužby nasledovalo agapé v priestoroch refektára kláštora, kde bola vyjadrená túžba - najmä v tomto roku
venovanom Bohu plnému lásky a milosrdenstva - zomknúť sa ešte viac a prosiť Trojjediného Boha za dar očistenia historickej pamäti medzi cirkvami na Slovensku, ako k tomu povzbudzuje pápež František.

Ľudovít Pokojný,

Rada pre ekumenizmus BA