Ak sme zjednotení, Ježiš je medzi nami

Hnutie fokoláre prehlbuje jeden z kľúčových bodov vlastnej spirituality: jednotu. Predkladáme z nej jednu myšlienku Chiary Lubichovej.

Podľa tradície, ktorú začala už Chiara Lubichová, sa fokolaríni, roztrúsení vo svete, prehlbujú každý rok v žití jedného z aspektov spirituality jednoty. Po roku, v ktorom rozjímali a snažili sa žiť Eucharistiu, sa teraz sústreďujú na špecifikum charizmy: jednotu.

Je veľa písomností zakladateľky, ktoré sa týkajú tohto podstatného bodu fokolarínskej spirituality a ktoré ostávajú ako vzácny odkaz a jasné orientačné body. Ponúkame jednu z nich:

Ak sme zjednotení, Ježiš je medzi nami. A to má hodnotu.
Má to väčšiu cenu ako akýkoľvek poklad, ktorý môže vlastniť naše srdce: väčšiu ako matka, otec, súrodenci, deti.
Má väčšiu cenu ako dom, práca, majetok; väčšiu cenu ako umelecké diela tak veľkého mesta, ako je Rím, väčšiu cenu ako naše záujmy, ako príroda, ktorá nás obklopuje so svojimi kvetmi a lúkami, morom a hviezdami: väčšiu cenu ako naša duša!

Práve on vnukal svätým svoje večné pravdy a tak z každej doby vytváral epochu.
Aj táto doba je jeho hodinou: nie natoľko hodinou jedného svätca, ale hodinou Ježiša; Ježiša medzi nami, žijúceho v nás, ktorí v jednote lásky budujeme jeho Mystické telo.

Krista však treba rozvinúť do šírky; treba pôsobiť, aby rástol v ostatných údoch; stať sa ako on nositeľmi Ohňa. Vytvoriť jedno zo všetkých a vo všetkých Jedného!
A tak žijeme život, ktorý nám dáva okamih za okamihom, v láske.
Bratská láska je základným prikázaním. Preto všetko, čo je vyjadrením úprimnej bratskej lásky, má hodnotu. Nič nemá hodnotu z toho, čo robíme, ak v tom nie je láska k bratom: pretože Boh je Otec a má neustále v srdci jedine svoje deti”.

Prevzaté z www.focolare.org