Slovo života - Máj 2014

„V Kristovom mene prosíme: Zmierte sa s Bohom!“1 (2 Kor 5, 20)

Ide o Pavlovu výzvu Korinťanom, ktorá nasleduje po dôležitej myšlienke evanjelia: „Veď v Kristovi Boh zmieril svet so sebou“ (2 Kor 5, 19).
Na kríži, v smrti svojho Syna, nám Boh dal najvyšší dôkaz svojej lásky. Skrze Kristov kríž nás zmieril so sebou.
Táto základná pravda našej viery má dnes svoj aktuálny význam. Je zjavením toho, čo celé ľudstvo očakáva: skutočnosti, že Boh je svojou láskou prítomný v živote každého človeka a každého miluje bezpodmienečnou láskou. Svet okolo nás toto posolstvo potrebuje, ale my ho môžeme odovzdať druhým, len ak ho najprv ohlasujeme a znovu ohlasujeme sami sebe, až tak, že si uvedomujeme skutočnosť, že sme obklopení touto láskou, a to i napriek tomu, ak by nám všetko naznačovalo myslieť si úplný opak.

„V Kristovom mene prosíme: Zmierte sa s Bohom!“

Táto viera v Božiu lásku však nemôže zostať skrytá v našom vnútri. Dobre to vysvetľuje sv. Pavol, keď hovorí: „Ale to všetko je od Boha, ktorý nás skrze Krista zmieril so sebou a zveril nám službu zmierenia“ (2 Kor 5, 18). Každému kresťanovi tak zveruje veľkú zodpovednosť svedčiť o Božej láske Božím stvoreniam. Ako?
Celé naše správanie by malo vypovedať o dôveryhodnosti tejto nami odovzdávanej pravdy. Ježiš jasne povedal, že skôr než prinesieme svoj dar na oltár, musíme sa zmieriť s naším bratom alebo sestrou, ak by mali niečo proti nám (porov. Mt 5, 23 – 24).
A toto platí predovšetkým v našich komunitách – v rodinách, skupinách, združeniach, cirkvách. Sme totiž povolaní prekonávať všetky prekážky, ktoré bránia porozumeniu medzi ľuďmi a národmi. (...)

„V Kristovom mene prosíme: Zmierte sa s Bohom!“

„Ako Kristovi vyslanci“ znamená „z jeho pozície“. Tak, že budeme jeho zástupcami, že budeme žiť s ním a ako on, budeme sa navzájom milovať tak, ako on miloval nás, bez toho, že by sme sa uzatvorili a boli plní predsudkov. Dosiahneme to našou otvorenosťou prijať a uznať pozitívne hodnoty našich blížnych, našou pripravenosťou dať život jeden za druhého. Toto je najväčšie Ježišovo prikázanie, poznávacie znamenie kresťanov, platné aj dnes rovnako ako za čias prvých Ježišových nasledovníkov.
Žiť toto slovo znamená stať sa zmierovateľmi. Takto každý náš pohyb, každé slovo, každý náš postoj sa stane Ježišovým konaním, ak bude naplnený láskou. Budeme ako on šíriteľmi radosti a nádeje, porozumenia a pokoja, a teda výrazom sveta zmiereného s Bohom (porov. 2 Kor 5, 19), ktorý celé stvorenie očakáva.

Chiara Lubichová

1 Slovo života 1996, pôvodný text bol uverejnený v časopise Città Nuova č. 24/1996, s. 37

PrílohaVeľkosť
SZmaj2014_def.doc33.5 KB
SZ_prezentacia_maj_2014.pps1.37 MB
SZ_gen4_máj_2014.ppt858.5 KB
SZ_GEN3_maj2014.ppt300 KB
SZ_GEN3J_maj2014.ppt321.5 KB