Medzi náboženstvami

V súčasnej hlbokej premene sveta na spoločnosť, v ktorej vystupuje čoraz väčší počet kultúr a náboženstiev, pričom sa objavujú nové prejavy xenofóbie a náboženskej neznášanlivosti a obava z konfliktov civilizácií, Hnutie fokoláre sa zasadzuje za rozšírenie dialógu medzi náboženstvami, aby náboženský pluralizmus, ktorý je v ľudstve, nebol príčinou rozporov a vojen, ale prispieval k nastoleniu bratskej jednoty veľkej ľudskej rodiny.
Dialóg sa ukazuje účinný predovšetkým na úrovni spirituality. V posledných desaťročiach dialógu vzrástlo presvedčenie, že to, čo od nás kresťanov očakávajú stúpenci iných náboženstiev, je predovšetkým konkrétne svedectvo lásky čerpanej z evanjelia. Nie náhodou sa v každom náboženstve vyskytuje zlaté pravidlo: „Nerobiť iným to, čo nechceš, aby sa robilo tebe.“ V ovzduší vzájomnej lásky, ktorú navodzuje uskutočňovanie zlatého pravidla, sa potom môže nastoliť dialóg. Vyžaduje to zjednotiť sa, čiže žiť toho druhého. Nie je to iba postoj zhovievavosti, otvorenosti a úcty, ale úkon, ktorý si od nás vyžaduje úplnú prázdnotu, aby sme sa stotožnili s druhými, dostali sa do kože toho druhého a takto zistili, aký zmysel má pre toho druhého, že je moslimom, hinduistom či budhistom.
Má to dvojaký účinok: nám pomáha inkulturovať sa, spoznávať náboženstvo toho druhého a spôsob jeho vyjadrovania, druhých zas pripravuje, aby si vypočuli nás.
Takto môžeme prejsť k nevtieravému informovaniu, v ktorom pri zachovaní vernosti Bohu i sebe a zároveň s otvorenosťou voči blížnemu môžeme povedať, čo vo veci, o ktorej hovoríme, tvrdí naša viera, a to bez toho, aby sa mu čosi vnucovalo, bez tieňa prozelytizmu, len z lásky. Takto sa rastie vo vzájomnom poznávaní.

Účinky dialógu
Účinkom dialógu v takomto duchu jednoty nie je synkretizmus, ale objavenie skutočných náboženských koreňov, toho, čo nás spája, živého zakúšania bratstva. Posilňuje sa tak spoločné úsilie byť stúpencami jednoty a pokoja najmä tam, kde sa násilie, rasová a náboženská neznášanlivosť snažia prehlbovať priepasť medzi jednotlivými časťami spoločnosti. Vznikajú i významné spoločné humanitárne činnosti.
Uskutočňuje sa tak i predpoveď pápeža Benedikta XVI. a viacerých náboženských predstaviteľov: „Ak sa nám spoločne podarí vykoreniť zo sŕdc nenávisť, postaviť sa proti každému druhu netolerancie a odporovať každému prejavu násilia, zahatáme prívaly krutého fanatizmu, ktorý ohrozuje životy mnohých ľudí a je prekážkou nastolenia mieru vo svete. Je to veľmi náročná, ale nie nemožná úloha. Veriaci človek totiž vie, že napriek vlastnej krehkosti môže rátať s duchovnou silou modlitby.“ (Benedikt XVI. v Kolíne na stretnutí s moslimskou komunitou dňa 20. augusta 2005)

Priekopnícky čin
Roku 1977 prišla Chiara Lubichová do Londýna prevziať si v Guild Hall Templetonovu cenu za pokrok v náboženstve. Pred významnými osobnosťami rozličného náboženstva tam rozprávala o svojej skúsenosti. Jej reč vyvolala nečakane živý záujem. Prejavili ho práve osobnosti z rozličných náboženstiev prítomné v sále.
Odvtedy sa medzináboženský dialóg stal podstatnou časťou zámerov Hnutia fokoláre. Chiara k tomu povedala: „Hneď som spozorovala, že nám to naznačuje potrebu urobiť v našom hnutí určitú „zmenu smeru“. Pochopila som, že sa musíme venovať ľuďom z iných náboženstiev. Duchu Svätému sme prenechali, aby nám on naznačil, čo a ako robiť.“
Od roku 1994 patrila Chiara Lubichová medzi čestných predsedov Svetovej konferencie náboženstiev za pokoj (WCRP). Od roku 1979 sa predstavitelia Hnutia fokoláre zúčastňujú na celosvetových zhromaždeniach WCRP, ako aj na ich miestnych stretnutiach a podujatiach.

Formovanie k dialógu
Trvalá škola pre medzináboženský dialóg má svoje sídlo vo fokolarínskej citadele Tagaytay pri hlavnom meste Filipín Manile. Je to centrum pre stretania na vyžarovanie spirituality určené Ázii. Ďalšia škola pre dialóg sídli v citadele Luminosa v USA; na podporu vzájomného poznávania sa tam každý rok významným osobnostiam rozličného náboženstva zapojeným do dialógu za pokoj udeľuje Cena Luminosa.

Šírenie
Keďže hnutie je dnes rozšírené prakticky všade, dialóg sa vedie so všetkými hlavnými náboženstvami sveta. Nejde len o prívržencov a náboženských predstaviteľov ako jednotlivcov, ale o oficiálnych predstaviteľov a prívržencov veľkých hnutí, ako je laické budhistické hnutie Rissho Kosei-kai, ktoré má 6 miliónov prívržencov, ďalej hnutie American Society of Muslims (v USA) s vyše dvomi miliónmi prívržencov alebo hnutie Swadhyaya Family v Indii, ktoré má osem miliónov prívržencov, zväčša hinduistov.
Vyše 30 000 príslušníkov iných náboženstiev žije, nakoľko im je to možné, podľa ducha Hnutia fokoláre a snažia sa spolupracovať na jeho zámeroch.