Slovo života - Január 2014

Od 18. do 25. januára sa na mnohých miestach vo svete slávi Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov, hoci niekde sa slávi až v období svätodušných sviatkov. Tohto roku biblický verš na Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov znie: „Je Kristus rozdelený?“ (1 Kor 1, 13). Chiara Lubichová zvyčajne zakaždým pripravila komentár k biblickému veršu. Aby sme zachovali tento jej príspevok, ponúkame vám jej text napísaný ako komentár k veršu „Kristus je jediný základ Cirkvi“ (porov. 1 Kor 3, 11) z januára 2005, ktorý môže pomôcť pri prehlbovaní vybraného verša.

„Kristus je jediný základ Cirkvi.“ 1 (porov. 1 Kor 3, 11)

Bol práve päťdesiaty rok nášho letopočtu, keď Pavol prišiel do Korintu, veľkého gréckeho mesta, známeho svojím veľkým obchodným prístavom a povestného početnými myšlienkovými prúdmi. Apoštol tam ohlasoval evanjelium osemnásť mesiacov a založil prekvitajúcu kresťanskú komunitu. V jeho evanjelizačnej práci po ňom pokračovali ďalší. Lenže novým kresťanom hrozilo, že ich budú väčšmi priťahovať tí, čo prinášali Kristovo posolstvo, ako sám Kristus. Tak vznikli skupiny, v ktorých vzhľadom na uprednostňovaného apoštola niektorí hovorili: „Ja som Pavlov“, iní zas: „Ja som Apollov“, alebo: „Ja som Petrov“ (porov. 1 Kor 3, 4. 22). Vzhľadom na toto delenie, ktoré narúšalo tamojšiu komunitu, Pavol prirovnáva Cirkev ku stavbe, k chrámu, a dôrazne vyhlasuje, že budovať ju môžu mnohí, avšak na jednom, jedinom základe, ktorým je živý kameň, Ježiš Kristus. Aj v tomto mesiaci počas Týždňa modlitieb za jednotu kresťanov si jednotlivé cirkvi a cirkevné spoločenstvá spoločne pripomínajú, že Kristus je ich jediný základ a že iba v spojení s ním a žijúc jedine podľa jeho evanjelia môžu nájsť plnú a viditeľnú jednotu medzi sebou.

„Kristus je jediný základ Cirkvi.“ 1 (porov. 1 Kor 3, 11)

Budovať svoj život na Kristovi znamená byť s ním jedno, zmýšľať, ako zmýšľa on, chcieť to, čo chce on, žiť, ako žil on. Lenže ako sa stane naším základom? Ako sa máme do neho zakoreniť? Ako s ním byť jedno? Životom podľa evanjelia.

Ježiš je Slovo, je vtelené Božie Slovo. Ak je teda Slovo, ktoré prijalo ľudskú prirodzenosť, budeme pravými kresťanmi, keď ako muži a ženy budeme formovať celý svoj život podľa Božieho Slova. Ak žijeme podľa jeho slov a ak jeho slová žijú v nás, vtedy sa z nás stávajú „živé slová“, vtedy sme s ním jedno, mocne sme s ním spojení. Potom už nežijem ja, ani my, ale Slovo v nás všetkých. Takým životom prispievame k tomu, aby sa jednota všetkých kresťanov stala skutočnosťou. Ako telo dýcha, aby žilo, rovnako duša, aby žila, žije Božie Slovo. Jedným z prvých plodov bude narodenie Krista v nás a medzi nami. To zmení naše zmýšľanie, lebo do sŕdc všetkých, či v Európe, Ázii, Austrálii, Amerike alebo v Afrike, prenikne to isté cítenie, aké má Kristus, a to bez ohľadu na životné okolnosti, ktoré prežívali tak jednotlivci, ako aj spoločnosť.
(...)
Žité Božie slovo nás skutočne oslobodzuje od spoločenských nátlakov, vlieva radosť, pokoj, jednoduchosť, dáva plnosť života, svetlo. Primkýna nás ku Kristovi, a tým nás postupne mení, aby sme sa stali druhým Kristom.

„Kristus je jediný základ Cirkvi.“ 1 (porov. 1 Kor 3, 11)

Jestvuje však slovo života, v ktorom sú obsiahnuté všetky ostatné, a to „milovať“. Milovať Boha a blížneho. V ňom Ježiš zhŕňa „celý Zákon a prorokov“ (porov. Mt 22, 40). Hoci slová Písma sú vyjadrené mnohorakými ľudskými výrazmi, ide o Božie slová. No keďže Boh je Láska, aj každé z týchto slov je láska. Ako teda budeme prežívať tento mesiac? Ako budeme zomknutí okolo Krista, „jediného základu Cirkvi“? Tak, že sa budeme milovať, ako nás on naučil. „Miluj a rob, čo chceš,“ povedal svätý Augustín (pozri Traktát k Jánovmu evanjeliu, 7, 8), akoby tým tiež zhŕňal normu evanjeliového života, lebo preukazovaním lásky nič nepokazíš, ale naplno konáš Božiu vôľu.

Chiara Lubichová

Pôvodný text bol uverejnený v časopise Città Nuova č. 24/2004, s. 7.

1) 1 Kor 3, 11: „Lebo nik nemôže položiť iný základ okrem toho, čo je už položený, a je ním Ježiš Kristus.“

PrílohaVeľkosť
SZ_januar2014.doc35 KB
SZ_GEN4_januar_2014_sk.ppt912 KB
SZ_januar_2014.pps2.87 MB
SZ_gen3_januar_2014.pdf600.26 KB
SZ_gen3j_januar_2014.pdf603.06 KB