Slovo života - Január 2013

Od 18. do 25. januára sa na mnohých miestach vo svete slávi Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov, hoci niekde sa slávi až v období svätodušných sviatkov. Tohto roku biblický verš na Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov znie: „Čo žiada Pán od teba“ (Mich 6, 6 – 8). Chiara Lubichová zvyčajne zakaždým pripravila komentár k biblickému veršu. Aby sme zachovali tento jej príspevok, ponúkame vám jej text napísaný ako komentár k veršu Mt 9, 13 (porov. Oz 6, 6) z roku 1996, ktorý môže pomôcť pri prehlbovaní vybraného verša.

„Choďte a naučte sa, čo to znamená: Milosrdenstvo chcem, a nie obetu.“ 1 (Mt 9, 13)

„... milosrdenstvo chcem, a nie obetu.“
Spomínaš si, kedy Ježiš vyriekol tieto slová?
Sedel za stolom a spolu s ním si za stôl zasadli aj niektorí mýtnici a hriešnici. Keď to zbadali prítomní farizeji, hovorili jeho učeníkom: „Prečo váš učiteľ jedáva s mýtnikmi a hriešnikmi?“

Keď Ježiš začul tieto reči, povedal:

„Choďte a naučte sa, čo to znamená: Milosrdenstvo chcem, a nie obetu.“

Ježiš cituje vetu z proroka Ozeáša a dáva tým najavo, že sa mu jej myšlienka páči. Je v nej obsiahnutá zásada, ktorou sa riadil aj on sám. Vyjadruje prvenstvo lásky, ktorá stojí pred akýmkoľvek iným prikázaním a pred akýmkoľvek iným pravidlom alebo nariadením.
A práve v tom spočíva kresťanstvo: Ježiš prišiel preto, aby ti povedal, že Boh chce od teba vo vzťahu k druhým, k mužom i ženám, predovšetkým lásku a že táto Božia vôľa je obsiahnutá aj v Písme, ako o tom svedčia i prorokove slová.

Láska je teda pre každého kresťana jeho životným programom, základným zákonom jeho konania a kritériom jeho správania.
Láska musí vždy prevážiť nad každým iným zákonom. Dokonca láska k blížnym má byť pre kresťana oným pevným základom, na ktorom môže právoplatne uskutočňovať všetky iné normy.

„... milosrdenstvo chcem, a nie obetu.“
Ježiš chce lásku a jedným z jej prejavov je milosrdenstvo. Ježiš chce, aby kresťan tak žil predovšetkým preto, lebo aj Boh je taký. Pre Ježiša je Boh v prvom rade milosrdný, je to Otec, ktorý miluje všetkých a necháva vychádzať slnko a zosiela dážď na dobrých i zlých.
Ježiš miluje všetkých, a preto sa nebojí stýkať sa s hriešnikmi, a tak nám vlastne odhaľuje, aký je Boh.

Ak je Boh takýto, ak je Ježiš takýto, aj ty musíš v sebe živiť takéto zmýšľanie.

„... milosrdenstvo chcem, a nie obetu“.
„... a nie obetu.“

Ak nemáš lásku k bratovi, Ježišovi sa tvoje úkony viery nepáčia. Neprijíma tvoju modlitbu, ani účasť na Eucharistii a prinášané obety, ak to všetko nevychádza z tvojho srdca, ktoré je v pokoji so všetkými a bohaté na lásku ku všetkým.

Spomínaš si na jeho nástojčivé slová z „reči na vrchu“? „Keď teda prinášaš dar na oltár a tam si spomenieš, že tvoj brat má niečo proti tebe, nechaj svoj dar tam pred oltárom a choď sa najprv zmieriť so svojím bratom; až potom príď a obetuj svoj dar“ (Mt 5, 23 – 24).

Tieto slová ti prezrádzajú, že úkon viery, ktorý sa Bohu najviac páči, je láska k blížnemu a tú treba položiť za základ samotnej bohoslužby.
Ak by si chcel dať svojmu otcovi dar, a pritom sa hneváš na svojho brata (alebo tvoj brat na teba), čo by ti otec povedal? „Najprv sa zmier a až potom príď, aby si mi dal, čo zamýšľaš.“

Je tu však ešte čosi viac. Láska je nielen základom kresťanského života, ona je aj najpriamejšou cestou, ako byť v spojení s Bohom. Hovoria o tom svätí, svedkovia evanjelia, ktorí nás predišli; zakúšajú to i kresťania, ktorí žijú svoju vieru. Ak pomáhajú svojim bratom, najmä tým, čo sú v núdzi, ich nábožnosť rastie, spojenie s Bohom sa upevňuje. Zisťujú, že medzi nimi a Pánom existuje puto, a to dáva ich životu ešte väčšiu radosť.

„... milosrdenstvo chcem, a nie obetu.“
Ako teda máš žiť toto Slovo života?

Nerob rozdiely medzi ľuďmi, s ktorými prichádzaš do styku, nikoho nevylučuj, ale všetkým dávaj, koľko môžeš dať, a tak napodobňuj Boha Otca. Urovnávaj malé i veľké roztržky, ktoré sa nebu nepáčia a strpčujú ti život, a ako hovorí Písmo, nenechaj zapadnúť slnko nad svojím hnevom, nech ide o kohokoľvek (porov. Ef 4, 26).

Ak si budeš takto počínať, každý tvoj skutok bude milý Bohu a prejde do večnosti. Či budeš spať, alebo odpočívať, či sa budeš hrať, alebo študovať, či budeš tráviť čas so svojimi deťmi, alebo pôjdeš s manželkou či manželom na prechádzku, či sa budeš modliť, alebo prinášať obetu, či si budeš plniť svoje náboženské povinnosti ako kresťan, všetko, všetko bude prostriedkom na šírenie nebeského kráľovstva.

Raj je dom, ktorý staviame tu a bývame v ňom tam. A staviame ho láskou.

Chiara Lubichová

1 Slovo života 1996, pôvodný text bol uverejnený v časopise Città Nuova č. 10/1996, s. 35.

PrílohaVeľkosť
SZjanuar_2013.doc39.5 KB
SZ_skladacka_januar2013.doc52.5 KB
SZ_prezentacia_januar2013.pps1.5 MB
SZ_GEN3_januar2013.pdf692.26 KB
SZ_mladsiGEN3(junior)_januar2013.pdf1.28 MB
SZ_GEN4_januar2013.ppt889 KB