Slovo života - Apríl 2012

„Vy ste už čistí pre slovo, ktoré som vám povedal“1 (Jn 15, 3)

Myslím, že srdcia učeníkov určite poskočili, keď počuli od Ježiša tieto povzbudivé, jasné slová.
Aké by to bolo nádherné, keby ich Ježiš mohol adresovať aj nám!
Aby sme boli týchto slov hodní, usilujme sa im porozumieť.
Ježiš tesne predtým vyrozprával známe podobenstvo o viniči a ratolestiach. On je pravý vinič a Otec je vinohradník, ktorý odrezáva neplodné ratolesti a každú, ktorá prináša ovocie, očistí, aby prinášala ešte viac ovocia.

Po vysvetlení podobenstva dodal:

„Vy ste už čistí pre slovo, ktoré som vám povedal“1 (Jn 15, 3)

„Ste už očistení...“ O akej čistote sa hovorí?
Myslí sa tým dispozícia duše, ktorá je nevyhnutná pre to, aby duša mohla stáť pred Bohom. Ide o odstránenie prekážok (ako napríklad hriech), ktoré sa vynárajú pri styku so svätými vecami, pri stretnutí s božským.
Aby sme túto čistotu vlastnili, je nevyhnutná pomoc zhora.
Už v Starom zákone si človek uvedomoval svoju neschopnosť priblížiť sa Bohu iba so svojimi silami. Bolo potrebné, aby mu Boh očistil srdce, aby mu dal nové srdce.
V jednom krásnom žalme sa hovorí: „Bože, stvor vo mne srdce čisté“ (Ž 51, 12).

„Vy ste už čistí pre slovo, ktoré som vám povedal“1 (Jn 15, 3)

Podľa Ježišových slov máme prostriedok, aby sme sa stali čistí. Je ním jeho slovo. Učeníkov očistilo slovo, ktoré počuli a priľnuli k nemu.
Ježišovo slovo nie je ako iné ľudské slová. Je v ňom prítomný Kristus tak, ako je prítomný v Eucharistii, hoci iným spôsobom. Cez Slovo vstupuje do nás Kristus. Keď Slovo prijmeme a uskutočňujeme, v našom srdci sa rodí a vzrastá Kristus.
Pavol VI. hovorí: „Ako sa sprítomňuje Ježiš v dušiach? Ohlasovaním Slova vstupuje Božia myšlienka, vchádza Slovo, Syn Boží, ktorý sa stal človekom. Môžeme tvrdiť, že Pán sa v nás vteľuje vtedy, keď chceme, aby Slovo prišlo a žilo v nás.“2

„Vy ste už čistí pre slovo, ktoré som vám povedal“1 (Jn 15, 3)

Ježišovo slovo sa prirovnáva aj k semenu, ktoré sa zaseje do duše. Keď je prijaté, vniká do človeka, a podobne ako semeno sa rozvíja, rastie, prináša plody, „kristifikuje“, robí nás podobnými Kristovi.
Slovo, takto zvnútornené Duchom, má skutočne schopnosť a silu uchrániť kresťana pred zlom. Pokiaľ nechá účinkovať v sebe Slovo, bude slobodný od hriechu, teda čistý. Zhreší len vtedy, ak prestane poslúchať pravdu.

„Vy ste už čistí pre slovo, ktoré som vám povedal“1 (Jn 15, 3)

Ako máme teda žiť, aby sme si aj my zaslúžili Ježišovu pochvalu?
Tak, že uvedieme do života každé Božie slovo, budeme sa ním živiť okamih za okamihom a náš život budeme neustále nanovo evanjelizovať. Toto všetko budeme robiť preto, aby sme dospeli k rovnakému mysleniu a názorom, aké má Ježiš, aby sme ho oživili vo svete a ukázali spoločnosti, často preniknutej zlom a hriechom, božskú čistotu a priezračnosť, ktorú prináša evanjelium.
A ešte počas tohto mesiaca, ak je to možné (totiž ak aj iní majú rovnaké úmysly ako my), skúsme uviesť do života osobitným spôsobom to Slovo, ktoré vyjadruje prikázanie vzájomnej lásky. Pre evanjelistu Jána, ktorý uvádza Ježišovu vetu, o ktorej dnes uvažujeme, skutočne existuje vzťah medzi Kristovým slovom a novým prikázaním.
Podľa neho práve vo vzájomnej láske sa dá žiť Slovo so svojimi účinkami, ako sú očistenie, svätosť, stav bez hriechu, plodnosť, blízkosť s Bohom. Izolovaný jednotlivec je neschopný dlhší čas odolávať nátlaku sveta, zatiaľ čo vo vzájomnej láske nachádza zdravé prostredie, schopné uchrániť jeho opravdivý kresťanský život.

Chiara Lubichová

______________________
1 Slovo života 1982, pôvodný text bol uverejnený v časopise Città Nuova č. 8/1982, s. 42 – 43.
2 Insegnamenti di Paolo VI, V, Vatikán, 1967, s. 936.

PrílohaVeľkosť
SZapril2012_def.doc37.5 KB
SZ-2012-04-skladacka.doc49.5 KB
Slovo apríl 2012.pps1.67 MB