Chiara Lubichová: Áno človeka Bohu

„Buď vôľa Tvoja, ako v nebi, tak i na zemi.“ Prítomnosť tohto vzývania v modlitbe Otče náš, modlitbe par excellence, a fakt, že kresťan sa musí takto modliť, vypovedajú o najvyššej hodnote tejto „vôle“, o jej súvislosti s Božím kráľovstvom, ktoré sa zavŕši len vtedy, ak sa táto vôľa bude konať na zemi, ako aj v nebi.

Knihu je možné objednať vo Vydavateľstve Nové mesto alebo emailom na adrese: knihy@nm.sk

Autorkina úvaha o tomto bode ekonomiky spásy sa odvíja v štyroch príhovoroch pre Hnutie fokoláre z roku 1981.
Božiu vôľu chápe ako projekt Boha s človekom, ktorý sa opiera o realitu stvorenia. Najprv ju prehodnocuje v Starom a potom v Novom zákone, z pohľadu ľudského prijatia Boha, ktorý v tomto projekte nachádza svoju realizáciu. „Konanie Božej vôle, čiže poslušnosť voči Bohu, priľnutie k jeho vôli, napomáha rozvoj človeka, dáva úplnú voľnosť jeho tvorivej schopnosti i prejavu jeho osobnej identity“.
Autorka venuje široký priestor svojej osobnej skúsenosti a skúsenosti Hnutia fokoláre s „konaním Božej vôle“ a všetkým plodom, ktoré z toho pochádzajú. A nakoniec, podobne ako v iných takýchto publikáciách, Chiara Lubichová uvádza pestré spektrum textov od cirkevných otcov a svätých (najmä z posledných storočí a súčasných), ako aj texty pápežov a Druhého vatikánskeho koncilu, ktoré rozmanitým spôsobom hovoria o Božej vôli, o jej podstate, potrebe a nevyhnutnosti pre ustanovenie opravdivého vzťahu s Bohom.
Vcelku ide o ojedinelú a šikovnú syntézu jedného zo základných bodov duchovného života. Radí sa k podobným krátkym dielam autorky, napísaným s rovnakým kritériom o ďalších základných bodoch kresťanstva, medzi nimi je Eucharistia, Slovo života či Ježiš v bratovi.

Vydavateľstvo Nové mesto, Cabalkova 10, 821 04 Bratislava; email: knihy@nm.sk