Spiritualita

Aj dnes, rovnako ako počas stáročí,
najmä v okamihoch krízy a epochálnych zvratov,
Duch Svätý prostredníctvom daru svojich chariziem
spôsobuje v Cirkvi zrod nových duchovných prúdov,
ktoré vytvárajú nové hnutia, komunity, rehoľné rodiny.
Ony sú — dalo by sa povedať —,
vtelením jedného slova,
ktoré chce Ježiš zopakovať ľudstvu,
ako liek na choroby čias.

Jednota, spoločenstvo: slová pre tretie tisícročie

Spoločenstvo, komunita, jednota: slová, ktoré Ježiš opakuje dnes. Komunitárna spiritualita je potreba, ktorá vychádza z Druhého vatikánskeho koncilu a ktorú neustále zdôrazňoval pápež Ján Pavol II. a Benedikt XVI. A práve jednota je charakteristikou spirituality Hnutia fokoláre.

Táto spiritualita vytryskla zo skúsenosti nanovo objaveného evanjelia v začiatkoch hnutia. V Ježišovom testamente „aby všetci boli jedno“ Chiara a jej prvé spoločníčky objavujú dôvod svojho života. Je to „stránka svetla“, ktorá sa otvára v tmavej hodine dejín: počas druhej svetovej vojny. Ako uskutočňovať jednotu vo svete, ktorý je tak veľmi poznačený nenávisťou a násilím? Táto otázka sa mení na modlitbu. Odpoveď nachádzajú v ďalšej „stránke tajomnej bolesti“, napísanej Bohom, keď na kríži kričí opustenosť od svojho Otca, aby všetkých spojil s ich Stvoriteľom a medzi sebou.

V tomto vrchole lásky miera vzájomnej lásky vytvára jednotu. Ide o jednotu, ktorá zviditeľňuje Zmŕtvychvstalého na tých miestach, kde každý žije: v rodinách, v mestských štvrtiach, v továrňach, v parlamentoch. Keď je Zmŕtvychvstalý medzi nami, na základe jeho prísľubu: kde sú dvaja alebo traja zjednotení v jeho mene, čiže v jeho láske, tam sa určitým spôsobom môžeme dotknúť čohosi božského, jeho pokoja, jeho svetla, lásky, jednoty!

Ako hovorí Chiara Lubichová „bolo to práve v období, keď sme si mysleli, že jednoducho žijeme evanjelium. Vtedy Duch Svätý vytesal ohnivými písmenami do našich duší tie myšlienky, ktoré sa potom stali piliermi komunitárnej spirituality. Je to nová spiritualita, ktorá je zároveň osobná i komunitárna“.

Nová spiritualita

Spiritualita jednoty nie je len miazgou, z ktorej sa vyvíja Hnutie fokoláre, ale je tiež pôdou, z ktorej zakvitli početné diela. Keďže sa rozšírila do všetkých svetových strán, stále viac sa ukazuje ako odpoveď na smäd po jednote, pokoji, obnove ľudstva.
Len ak necháme rozprávať toho, kto jej začiatky prežil, môžeme vypovedať novinku tohto duchovného prúdu.

Preto vám ponúkame svedectvo Chiary Lubichovej a niekoľko stránok o nosných myšlienkach tejto spirituality.