Slovo života na september 2011

„Patrilo sa hodovať a radovať sa, lebo tento tvoj brat bol mŕtvy, a ožil, bol stratený, a našiel sa“ (Lk 15, 32). 1

Táto veta je z konca podobenstva o márnotratnom synovi, iste ju poznáš. Chce nám ukázať veľkosť Božieho milosrdenstva. Končí sa ňou jedna kapitola Evanjelia podľa Lukáša, v ktorej Ježiš uvádza ešte dve ďalšie podobenstvá na tú istú tému.
Spomínaš si na udalosť o stratenej ovečke, ktorú sa majiteľ vydá hľadať a nechá pritom ostatných deväťdesiat deväť na pustatine (porov. Lk 15, 4 – 7)?
A spomínaš si na rozprávanie o stratenej drachme a na radosť ženy, ako, len čo ju našla, zvolala priateľky a susedky, aby sa radovali spolu s ňou (porov. Lk 15, 8 – 10)?

„Patrilo sa hodovať a radovať sa, lebo tento tvoj brat bol mŕtvy, a ožil, bol stratený, a našiel sa“ (Lk 15, 32). 1

Tieto slová sú výzvou, ktorou sa Boh obracia na teba i na všetkých kresťanov a chce, aby ste sa tešili a slávili spolu s ním a mali účasť na jeho radosti, lebo sa vrátil hriešnik, ktorý bol stratený, a znova sa našiel. Tieto slová z podobenstva povedal vlastne otec staršiemu synovi, ktorý s ním žil, keď na sklonku dňa po namáhavej práci odmietol vstúpiť do domu, kde sa oslavoval návrat jeho brata.
Otec ide naproti tomuto vernému synovi, ako išiel v ústrety aj stratenému synovi, a pokúša sa ho presvedčiť. No je zjavný rozpor medzi tým, čo cíti otec a čo cíti starší syn. Otec so svojou bezhraničnou láskou, plný veľkej radosti, o ktorú sa chce so všetkými podeliť. Syn, plný pohŕdania a žiarlivosti na svojho brata, ktorého už za brata ani nepovažuje. Veď sa o ňom vyjadril: „Tento tvoj syn, čo ti prehýril majetok“ (Lk 15, 30).
Popri otcovej láske a radosti zo syna, ktorý sa vrátil, sa ešte zreteľnejšie prejaví nevraživosť druhého syna, ktorá odhaľuje jeho chladný, ba, dá sa povedať, neúprimný vzťah k vlastnému otcovi. Tento syn vidí len prácu, plnenie si povinností, no chýba mu synovská láska. Skôr by sme povedali, že otca poslúcha len ako nadriadeného.

„Patrilo sa hodovať a radovať sa, lebo tento tvoj brat bol mŕtvy, a ožil, bol stratený, a našiel sa“ (Lk 15, 32). 1

Týmito slovami odhaľuje Ježiš nebezpečenstvo, ktoré hrozí i tebe. Nebezpečenstvo, že tvoj život bude vzorný, že sa budeš usilovať byť dokonalý, no budeš odsudzovať bratov, ktorí nie sú takí vzorní ako ty. Ak si totiž „príliš zahľadený“ na dokonalosť, potom zveľaďuješ len sám seba, zaoberáš sa len sebou, si plný obdivu k sebe. Počínaš si ako syn z podobenstva, ktorý ostal doma, a vyratúva otcovi svoje zásluhy: „Toľko rokov ti slúžim a nikdy som neprestúpil tvoj príkaz“ (Lk 15, 29).

„Patrilo sa hodovať a radovať sa, lebo tento tvoj brat bol mŕtvy, a ožil, bol stratený, a našiel sa“ (Lk 15, 32). 1

Ježiš týmito slovami odmieta postoj, v ktorom by sa vzťah k Bohu zakladal jedine na zachovávaní prikázaní. Takéto zachovávanie prikázaní nestačí. Dobre si to uvedomuje aj hebrejská tradícia.
Týmto podobenstvom Ježiš ukazuje Božiu lásku v pravom svetle. Boh, ktorý je Láska, robí prvý krok v ústrety človekovi bez ohľadu na to, či si to zaslúži alebo nie. Lenže chce, aby sa mu človek otvoril, inak nemôže dôjsť k autentickému odovzdávaniu života. Prirodzene, že hlavnou prekážkou pre Boha Lásku – ako iste vidíš – je práve život tých, ktorým ide iba o činnosť, o diela, pričom Boh chce ich srdce.

„Patrilo sa hodovať a radovať sa, lebo tento tvoj brat bol mŕtvy, a ožil, bol stratený, a našiel sa“ (Lk 15, 32). 1

Týmito slovami ťa Ježiš vyzýva, aby si mal k hriešnikovi tú istú bezhraničnú lásku, akú má k nemu nebeský Otec. Ježiš od teba žiada, aby si Otcovu lásku k akémukoľvek človekovi nemeral svojou mierou. Keď otec vyzýva staršieho syna, aby sa spolu s ním radoval nad synom, ktorého znova našiel, je to výzva i pre teba zmeniť svoje zmýšľanie. Ako bratov a sestry musíš brať v konkrétnom živote i tých mužov a ženy, ku ktorým si doteraz cítil opovrhnutie a nadradenosť. To v tebe navodí skutočné obrátenie, lebo ťa očistí od presvedčenia, že si lepší, umožní ti vyhnúť sa náboženskej neznášanlivosti a dosiahnuť spásu, ktorú ti zadovážil Ježiš ako Boží dar preukázaný jedine z lásky.

Chiara Lubichová

1 Slovo života, marec 2001, pôvodný text bol bol uverejnený v časopise Città Nuova č. 4/2001, s. 7.

PrílohaVeľkosť
SZ-2011-09-skladacka.doc42.5 KB
slovo zivota -italiano-.doc27 KB
Presentacia Slovo september 2011.pps2.01 MB