Featured Slider Slovo života

Január 2023: Učte sa robiť dobro, domáhajte sa práva!

Slovo života

„Učte sa robiť dobro, domáhajte sa práva!“ (Iz 1, 17)

Januárové slovo života je prevzaté z prvej kapitoly Knihy proroka Izaiáša. Túto vetu vybrali na tohtoročný Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov, ktorý sa na celej severnej pologuli bude sláviť od 18. do 25. januára. Texty na tento týždeň pripravovala skupina kresťanov zo štátu Minnesota v Spojených štátoch amerických[1]. Téma práva a spravodlivosti je veľmi aktuálna. Spoločnosť, v ktorej sa rozvíja nerovnosť, násilie a predsudky, môže len ťažko vydávať svedectvo o kultúre pokoja a jednoty.

Aj Izaiášova doba sa neveľmi líšila od našich čias. Izraelský ľud sa pre vojny, vzbury, honbu za bohatstvom a mocou, modloslužbu a odsúvanie chudobných na okraj ocital na scestí. Prorok vyzýva svoj ľud na obrátenie veľmi tvrdými slovami a súčasne mu ukazuje cestu späť k pôvodnému duchu zmluvy, ktorú uzavrel Boh s Abrahámom.

„Učte sa robiť dobro, domáhajte sa práva!“

Čo to znamená, učiť sa robiť dobro? Vyžaduje to od nás, aby sme boli pripravení učiť sa. A to si od nás žiada určité úsilie. Na našej každodennej púti je vždy niečo, čo sa dá lepšie pochopiť či zlepšiť, niečo, kde, ak sme pochybili, môžeme znovu začať.

Čo to znamená, domáhať sa práva, hľadať spravodlivosť? Spravodlivosť je ako poklad, ktorý treba hľadať, túžiť po ňom, je cieľom nášho konania. Uplatňovanie práva a spravodlivosti pomáha učiť sa robiť dobro. Znamená vedieť zachytiť Božiu vôľu, ktorá je naším dobrom.

Izaiáš ponúka konkrétne príklady. Boh uprednostňuje utláčaných, siroty a vdovy, pretože sú najbezmocnejší. Vyzýva svoj ľud, aby sa konkrétne staral o druhých, najmä o tých, ktorí sa nemôžu domôcť svojich práv. Bohu nie sú milé náboženské úkony, obrady, obety a modlitby, ak nie sú sprevádzané hľadaním a uplatňovaním dobra a spravodlivosti.

„Učte sa robiť dobro, domáhajte sa práva!“

Toto slovo života nás nabáda pomáhať druhým, byť pozorný a konkrétne pomáhať tým, ktorí to potrebujú. Naša cesta obrátenia si vyžaduje, aby sa naše srdcia, mysle a náruč otvorili najmä pre trpiacich.

„Túžba po spravodlivosti a jej uplatňovaní je teda natrvalo vpísaná do svedomia človeka, lebo mu ju do srdca vložil sám Boh. No napriek vynaloženým snahám a pokroku v dejinách ľudstva plné uskutočnenie spravodlivosti je od Božieho plánu ešte veľmi vzdialené. Súčasné vojny, terorizmus a národnostné konflikty sú takisto prejavom existujúcich sociálnych a ekonomických rozdielov, nespravodlivostí a nenávisti rôzneho druhu. (…) Bez lásky, bez rešpektovania človeka ako osoby, bez pozornosti k jeho potrebám môžu byť osobné vzťahy korektné, no môžu sa tiež stať veľmi formálne, neosobné a neschopné poskytovať jasné odpovede na ľudské potreby. Bez lásky tu nikdy nebude skutočná spravodlivosť, rozdeľovanie dobier medzi chudobných a bohatých ani rešpektovanie jedinečnosti každého muža a ženy a konkrétnej situácie, v ktorej sa nachádzajú.“[2]

 „Učte sa robiť dobro, domáhajte sa práva!“

Žiť pre zjednotený svet znamená prijímať a brať na seba bolesti ľudstva aj malými skutkami, ktoré môžu pomáhať budovať ľudskú rodinu.

Jedného dňa Gregorio z Argentíny náhodou stretol riaditeľa inštitútu, na ktorom kedysi učil a ktorý ho vtedy pod určitou zámienkou prepustil. Keď ho riaditeľ spoznal, snažil sa mu vyhnúť, ale Gregorio mu išiel v ústrety. Spýta sa ho, čo je nové, a riaditeľ mu začal rozprávať o svojich aktuálnych problémoch, teraz žije v inom meste a hľadá si prácu. Gregorio mu ponúkol pomoc a na druhý deň rozšíril medzi svojimi známymi správu, že pre niekoho hľadá prácu. Odpoveď nenechala na seba dlho čakať. Keď sa riaditeľ dozvedel o ponuke nového zamestnania, takmer tomu nemohol uveriť! Ponuku prijal a bol veľmi vďačný a hlboko dojatý, že práve ten, koho kedysi sám vyhodil, sa oňho zaujímal a konkrétne sa mu venoval.

Na Gregoria potom čakal „stonásobok“, pretože práve vtedy dostal ponuku na dve pracovné miesta, po ktorých dávno túžil, dokonca už od počiatkov svojho štúdia na univerzite. Aj on bol ohromený a dojatý touto konkrétnou Božou láskou[3].

 

Patrizia Mazzola a tím Slova života

 

 

[1] V Minneapolise, v štáte Minnesota, bol v roku 2020 zabitý George Floyd. Po jeho násilnej smrti sa rozbehlo hnutie za odstránenie akejkoľvek formy rasovej diskriminácie.
[2] Chiara Lubichová, Parola di Vita novembre 2006, tamtiež, Parole di Vita, spracoval Fabio Ciardi (Opere di Chiara Lubich 5; Città Nuova, Rím 2017), s. 795.
[3] Upravený citát z Il Vangelo del giorno, Città Nuova, ročník VIII., č. 1, január – február 2022.

 

SLOVO ŽIVOTA - na stiahnutie
SLOVO ŽIVOTA – na stiahnutie

 

Slovo života pre deti a tínedžerov

Slovo života pre deti
Slovo života pre deti

Myšlienka na mesiac

 

Myšlienka na mesiac sa zrodila v Uruguai v kontexte Štvrtého dialógu, príklad porozumenia medzi osobami rôznych náboženských a nenáboženských zvyklostí, ktorých mottom je „budovanie dialógu“. Táto myšlienka má za úlohu podieľať sa na ideále univerzálneho bratstva.