Featured Slider Slovo života

September 2021: Kto chce byť prvý, nech je posledný zo všetkých a služobník všetkých.

Slovo života

„Kto chce byť prvý, nech je posledný zo všetkých a služobník všetkých.“ (Mk 9, 35)

Cestou s Ježišom do Kafarnauma sa učeníci medzi sebou živo dohadovali. Keď sa ich však Ježiš opýtal, o čom hovorili, nik nemal odvahu odpovedať, možno preto, že sa trochu hanbili. Snažili sa totiž vyriešiť, kto je medzi nimi najväčší.

Ježiš viackrát hovoril o svojom tajomnom stretnutí s utrpením, pre Petra a ostatných to však bola príliš náročná téma, nemohli ju ani pochopiť a ani prijať. V skutočnosti až po skúsenosti s Ježišovou smrťou a zmŕtvychvstaním pochopili, kto vlastne Ježiš je, že je Boží Syn, ktorý z lásky obetuje svoj život.

A tak aby im pomohol byť naozaj jeho učeníkmi, Ježiš sa posadil, zavolal si ich k sebe a odhalil im skutočnú podstatu „evanjeliového prvenstva“.

„Kto chce byť prvý, nech je posledný zo všetkých a služobník všetkých.“

Napriek slabostiam a obavám učeníkov Ježiš im dôveruje a vyzýva ich, aby ho nasledovali a podieľali sa na jeho poslaní: slúžiť všetkým. V mysli sa nám vybaví, ako apoštol Pavol nabáda kresťanov vo Filipách: „Nerobte nič z nevraživosti ani pre márnu slávu, ale v pokore pokladajte jeden druhého za vyššieho. Nech nik nehľadí iba na svoje vlastné záujmy, ale aj na záujmy iných. Zmýšľajte tak ako Kristus Ježiš.“[1] Slúžiť, no nie tak ako nejaký otrok, ktorý musí vykonávať svoju prácu, ale ako slobodný človek, ktorý veľkoryso ponúka svoje sily a schopnosti a jeho činnosť nie je zameraná len na určitú skupinu alebo časť spoločnosti, ale v prospech všetkých, kohokoľvek, kto potrebuje jeho pomoc, bez výnimky a bez predsudkov.

Je to výzva aj pre nás dnes, aby sme mali otvorené mysle a srdcia, aby sme boli všímaví na potreby druhých a pomáhali im, aby sme boli aktívni pri budovaní pravých ľudských vzťahov a využívali svoje schopnosti na spoločné dobro, aby sme napriek svojim pádom každý deň začínali znova. Je to pozvanie zvoliť si posledné miesto, aby sme všetkých posunuli k jedinej možnej budúcnosti: k univerzálnemu bratstvu.

„Kto chce byť prvý, nech je posledný zo všetkých a služobník všetkých.“

Chiara Lubichová vo svojom komentári navrhuje, ako dosiahnuť, aby sa tieto Ježišove slová stali konkrétnym životom: „Voliť si posledné miesto pri nespočetných príležitostiach, ktoré nám každodenný život ponúka. Boli sme poverení nejakou významnou funkciou? Nemyslime si, že ,sme niekto‘, nedávajme priestor pýche a nadradenosti. Nezabúdajme, že najdôležitejšie je milovať blížneho. Využime novú situáciu na to, aby sme blížnemu lepšie poslúžili, nezabúdajme ani na tie takzvané maličkosti, osobné vzťahy, prosté každodenné povinnosti, pomáhať rodičom, vytvárať pokojnú harmonickú rodinu či venovať sa výchove detí… Akokoľvek sa budú veci vyvíjať, nezabúdajme, že kresťanstvo znamená milovať, a v prvom rade milovať najposlednejších. Ak budeme takto žiť, náš život sa stane nepretržitým budovaním Božieho kráľovstva na zemi. A za toto úsilie Ježiš prisľúbil všetko ostatné navyše: zdravie, majetok, hojnosť všetkého… na rozdeľovanie medzi ostatných, a tak sa staneme rukami Božej prozreteľnosti pre mnohých.“[2]

„Kto chce byť prvý, nech je posledný zo všetkých a služobník všetkých.“

Ochrana nášho spoločného domu je mimoriadne aktuálna služba pre spoločné dobro, môžeme sa o ňu podeliť s mnohými ľuďmi vo svete a roky patrí medzi výrazné témy spoločného kresťanského svedectva. Pripomeňme si tiež, že čoraz väčší počet cirkví sa zapája do Mesiaca stvorenstva, ktorý aj tento september bude otvárať Svetový deň modlitieb za ochranu stvorenstva, a potom bude pokračovať do 4. októbra.

Komunita z Taizè pri jednej z týchto príležitostí ponúkla takúto modlitbu: „Láskyplný Bože, daj, aby sme, súc v tvojej prítomnosti, mali schopnosť uvedomovať si nekonečnú krásu všetkého, čo si stvoril, všetkého, čo pochádza od teba a z tvojho nevyčerpateľného milosrdenstva. Nech rastie naša pozornosť voči druhým a ku všetkému, čo si stvoril. Nauč nás objavovať hodnotu všetkého a urob nás nositeľmi pokoja v ľudskej rodine.[3]

 

 

[1] Fil 2, 3-5.

[2] Chiara Lubichová, Parola di Vita settembre 1985, tamtiež, Parole di Vita, spracoval Fabio Ciardi (Opere di Chiara Lubich 5; Città Nuova, Rím 2017), s. 334.

[3] Cf. https://www.taize.fr/it_article24642.html.

 

Slovo života pre deti a tínedžerov

Myšlienka na mesiac

 

Myšlienka na mesiac sa zrodila v Uruguai v kontexte Štvrtého dialógu, príklad porozumenia medzi osobami rôznych náboženských a nenáboženských zvyklostí, ktorých mottom je „budovanie dialógu“. Táto myšlienka má za úlohu podieľať sa na ideále univerzálneho bratstva.