Featured Mariapoli

Európska Mariapoli: Na ceste k jednote

Ponoriť sa do atmosféry miest vzniku Hnutia Fokoláre a následne sa rozísť do svojich krajín s pečaťou bratstva. Takto sa dá charakterizovať prvé Európske Mariapoli 2019, na ktorom sa v priebehu mesiaca vystriedalo 2800 účastníkov, pochádzajúcich zo všetkých európskych krajín i z národov ďalších kontinentov.

Posledný deň sa udialo niekoľko zaujímavých a výnimočných udalostí. V sobotu ráno, 10. augusta, bolo možné vidieť stovky účastníkov, ako sa zhromažďujú pred Palácom Scopoli v Tonadicu pri príležitosti pomenovania ulice Chiary Lubichovej. Prítomní boli aj miestny primátor Daniel Depaoli, tridentský arcibiskup mons. Lauro Tisi a Mária Voceová, prezidentka Hnutia Fokoláre.

„To, čo sa v roku 1949 udialo na týchto miestach prostredníctvom Chiary,“ zdôraznil arcibiskup, „bola pravá mystická skúsenosť, ona videla ako žije Boh a odovzdala ľuďom Boží život. Toto miesto, videlo veľmi dôležitým spôsobom, prechádzať  Boha. Vyprosujme si pre naše národy, aby sme boli mužmi a ženami, ktorí vidia Boha, ktorých bytie hovorí o Bohu, o Jeho kráse, o Jeho dobrote.“

„Obzvlášť sa nám páčilo titulné motto Mariapoli: Puntare in alto (Smerovať do výšav), ale aj skutočnosť, že sme v znamení a v mene Chiary umožnili mnohým ľuďom stretnúť sa v odlišnosti svojich európskych kultúr,“ povedal primátor Depaoli. „Ako miestna samospráva sme chceli dať najavo, že nám je život Chiary a Hnutia blízky a z toho prirodzene vyplynul krok, pomenovať po nej ulicu, na ktorej stojí Baita Paradiso, ale tiež Palác Scopoli, jedna z budov, ktorá je symbolom našej komunity a našej histórie.“

Následne v Pieve, vo Fiera di Primiero, celebroval sv. omšu tridentský arcibiskup, počas ktorej, tak ako sa to udialo na poslednom Mariapoli v Primiero, prítomní prečítali v rôznych jazykoch modlitbu zasvätenia národov Panne Márii.

Maria Voceová: „Obnovené úsilie na osobnej i komunitnej úrovni“

Posolstvo prezidentky Hnutia Fokoláre Márie Voceovej, ktoré vyslovila v závere poobedného programu, bolo prijaté s veľkou pozornosťou a účasťou: „Globálne procesy, ktoré prebiehajú poukazujú na vzájomnú planetárnu závislosť štátov, národov, komunít, “ zdôraznila prezidentka. „Je čoraz viac zrejmé, že všetky národy zeme majú spoločný osud a veľké aktuálne témy týkajúce sa otázok prežitia pre všetkých, akými je starostlivosť o životné prostredie, stará a nová chudoba, neviditeľné konflikty i otvorené vojny, migrácia v globálnom meradle (ktorej príčinou je často práve chudoba, ozbrojené konflikty a zmeny klimatických podmienok), prerozdeľovanie bohatstva, prístup k prírodným zdrojom, uznávanie ľudských práv… Toto sú témy, ktoré sa týkajú kultúrnych, občianskych a politických  rozdielov. Vovádzajú tak národy do kruhu ustavičných konfrontácií za účelom dozretia procesov politickej integrácie a konvergencie rozhodnutí. (…) Aj dnes, práve tak ako pred sedemdesiatimi rokmi, môžeme prosiť Boha o jednotu medzi národmi tejto zeme. Mojím prianím je, aby táto modlitba bola sprevádzaná obnoveným úsilím  v žití pre zjednotený svet, ako jednotlivcov tak i komunít. Takto rozšírime mladé výhonky užitočných zmien, potrebné k premene prítomnosti a k napísaniu nových stránok histórie ľudskej rodiny na ceste k jednote.

Posolstvo predsedu Európskeho parlamentu

V posolstve zaslanom účastníkom Mariapoli, predseda Európskeho parlamentu, David Sassoli, pripomenul: „V čase poznačenom rozdeleniami, múrmi  a ostnatými drôtmi, je podstatné odpovedať  logikou stretávania a spoločenstva. Pozdravujem teda priateľov pochádzajúcich z celej Európy, ktorí, podľa príkladu Chiary Lubichovej,  zdieľajú túto mimoriadnu ľudskú a duchovnú skúsenosť, založenú na bratstve a vzájomnom rešpekte.“

Je to silná skúsenosť bratstva, ktoré rúca múry a nepochopenie medzi ľuďmi pochádzajúcimi z rôznych krajín, skúsenosti, ktoré odzneli v sobotu, 10.augusta, poobede a záverečná slávnosť programu Mariapoli, v Auditóriu Primiero, nenechávajú priestor k uzatváraniu sa a egoizmu.